GIS bidrar till hållbara samhällen

Sweco ser nyttan med analyser i stadsplanering

Att uppnå mer hållbara städer och utveckla de gröna satsningar som redan finns är ständigt aktuellt. Det har visat sig att geografiska analyser och geografiska informationssystem kan bidra till kvalitativa kliv framåt i den riktningen. Allt som krävs är att börja nyttja redan befintlig GIS-teknik och existerande data på nya sätt, en insikt som Sweco vill spinna vidare på.

"Det är ofta många känslor inblandade i olika projekt och det här ger oss ett underlag som mer kvalitativt visar vad som kommer att hända. Om vi på ett bättre sätt kan visa vad en förändring kan bidra med så har vi kommit en lång bit på vägen."

Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på Sweco

Kunden berättar

Anna Nordlöv, student på Kungliga tekniska Högskolan, gjorde sitt ex-jobb tillsammans med Sweco. Hon ville undersöka om GIS kan bidra till bättre underlag och i förlängningen grönare samhällen, med hjälp av mer kvalitativa analyser.

Se filmen ovan eller läs hela intervjun här.

Student visar nyttan med GIS

Förändring behöver accepteras

Utveckling innebär förändring och det kan många gånger vara ett känsligt område. Även om en planerad nybyggnation eller upprustning av befintligt utrymme syftar till att göra det bättre, behöver alla berörda individer övertygas om att det kommer bli så i slutändan. Ju effektivare ett projekt kan kommuniceras och få medborgarnas acceptans, desto enklare flyter själva förändringsarbetet.

Ex-jobb i samarbete med näringslivet

Som sitt ex-jobb valde en student att undersöka om det med hjälp av geografiska informationssystem var möjligt att skapa bättre analysunderlag i samband med utvecklingsprojekt, och att kommunicera resultaten med allmänheten. Ex-jobbet genomfördes i samarbete med stadsplanerare och arkitekter på Sweco, vilka bidrog med sina respektive utmaningar inom stadsutveckling.

Mjuka värden kan mätas

Med hjälp av geografiska analyser visade studenten att det går att mäta mjuka värden, såsom närhet till grönområden, och påvisa hur många som skulle påverkas negativt eller positivt efter att en viss förändring genomförts. Analysmetoden gjorde det möjligt att ta fram flera scenarios och välja det som är till gagn för majoriteten. Dessutom gick det att visa resultaten för allmänheten.

Här bidrar redan GIS till utveckling

Helsingborg har koll med hjälp av GIS

Helsingborg har effektivare medborgardialog med hjälp av kartor

Helsingborg stad använder kartor och en 3D-film för att informera och engagera invånarna när staden växer och paradgatan byggs om under ett par års tid. Följ med in i framtiden: både stadens och inom GIS-tekniken!
Berättar om ombyggnation med kartor och 3D-film

Mattias Bovin, Metria

Gröna analyser för hållbarare samhälle

För att fatta beslut som leder mot en grönare värld krävs kvalitativt underlag. Metria bidrar till underlaget i form av analyser och modeller som gör det enklare att avgöra vad som krävs för att en ombyggnation eller ett nybygge ska få ett grönt resultat.
Geografiska analyser bidrar till hållbarhet

Guide: Geografisk analys – så här funkar det

Med stöd av geografisk information och analys kan verksamheten fatta mer välgrundade beslut snabbare. Den här guiden förklarar hur det funkar.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se