Biologisk mångfald


Geografisk information hjälper oss att förstå naturens behov

Med bättre underlag kan vi fatta beslut som skyddar biologiskt mångfald och samspelar snällare med ekosystemet. Geografisk information är nyckeln till att förstå och stötta de insatser som krävs för att vårda naturen, idag och för kommande generationer.

"Vi lever i en komplex värld där vi behöver åskådliggöra mönster som inte alltid är direkt synliga för oss. Först då kan vi se och förstå sammanhangen och utifrån det bidra till en hållbar miljö."

Mattias Bovin, GIS- och fjärranalyskonsult på Metria

Så tydliggörs naturens behov, idag och i framtiden

Serenity shore

Geoanalyser bidrar till biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden ger oss en frisk natur och motståndskraftiga djur och växter. Att skydda ekosystemen är därför en viktig aspekt för alla verksamheter som hämtar värden ur naturen. Geografiska analyser är det bästa sättet att visualisera dessa värden och få insikt i hur givna områden och arter bäst tas omhand.

Motionär med hund

Trivsammare städer när naturen ges utrymme

Tack vare geografiska analyser kan vi ta reda på vilka djurarter och naturområden som är vitala att bevara eller utöka för att vi människor ska trivas i våra alltmer växande städer. På samma sätt kan vi gjuta nytt liv i trötta stadsdelar genom att införliva naturen på väl valda platser. Det ger ökad trivsel – för alla urbana arter. Digital kopia av staden skapar smartare samhällen

Skogsbrand

Förutse extremväder – förhindra en katastrof

I klimatförändringens spår kan vi förvänta oss fler extremväder. Behovet att kunna förutse deras utveckling och agera snabbt när katastrofen är ett faktum blir avgörande. Ett GIS är ett ovärderligt hjälpmedel eftersom det gör det möjligt att skapa scenarios och få en aktuell lägesbild som uppdateras i realtid. Stöd för att hantera extrema händelser

Bättre kunskap, bättre skydd

Geografiskt informationssystem ger insikt

Vår natur är komplex och det är sällan självklart vilka konsekvenser ett ingrepp i miljön innebär. För att ta hänsyn till vår miljö, den biologiska mångfalden och bygga en hänsynsfull relation till våra ekosystem måste vi fatta beslut utifrån kunskap och fakta. Kunskap bästa sättet att skydda biologisk mångfald

Kundexempel

Gröna analyser för hållbarare samhälle

För att fatta beslut som leder mot en grönare värld krävs kvalitativt underlag. Metria bidrar till underlaget i form av analyser och modeller som gör det enklare att avgöra vad som krävs för att en ombyggnation eller ett nybygge ska få ett grönt resultat. Geografiska analyser bidrar till hållbarhet

Renare kust med enkel karta

Strandstädarkartan bidrar till att fler frivilliga städar kusten i Bohusläns strandkommuner. Kartan ingår i ett projekt som jobbar för en ren kust och sker genom så kallad crowdsourcing. Kartan hjälper kustkommunerna att hålla rent

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Så bidrar datadrivna insikter till lönsammare och grönare verksamheter

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se