Smarta samhällen

Digital kopia skapar nya möjligheter

I takt med förändrade levnadsmönster, ökande befolkning och urbanisering måste vi hitta nya innovativa metoder för att leva, bo, utvecklas och samverka. Samtidigt måste vi ta tillvara naturens resurser. Genom att dra nytta av dagens teknik, all data som genereras och skapa digitala kopior av våra samhällen öppnas helt nya möjligheter som bidrar till ökad medborgardialog, datadrivna beslut och i förlängningen grönare samhällen.

"Vi vill att medborgarna känner att de kan vara med och påverka och att de har ett underlag så att de kan göra det. En kartbild kan i många fall räcka. Det är viktigt att man vet hur det ser ut för att kunna vara med och tycka till, och se förändringarna."

Klara Århem, GIS-ingenjör på Helsingborg stad om varför man använder kartor i medborgardialogen

Digitalisering en förutsättning för utveckling

stadsutveckling Helsingborg

Hållbar stadsutveckling

Den tätare staden ställer nya krav på hur vi bor, reser och transporterar oss. Genom att skapa en digital kopia av staden och använda all tillgänglig information för att planera utvecklingen av den säkerställs att det sker på ett hållbart sätt. Det gör det också möjligt att ha en effektiv plan- och bygglovsprocess, bidrar till grönare infrastruktur och förenklar drift, underhåll och förnyelseplanering av alla delar inom ett samhälle.

Visualiserar framtiden

Innovation och utveckling

Om man kan läsa och tolka det ständiga flödet i de datamängder som skapas av Internet of Things, Big data och uppkopplad infrastruktur, finns enorma möjligheter till innovation och utveckling. När data analyseras med utgångspunkt i det geografiska läget går det att se mönster och trender som tidigare varit dolda. Det lägger grunden till nya idéer, lösningar och beslut som leder mot en grönare framtid.

Läser på surfplatta

Medborgardialog

I alla samhällen är det viktigt med en levande medborgardialog. Invånare behöver vara uppdaterade och informerade om vad som sker. Då blir de mer motiverade att bidra och får en ökad insikt kring de beslut som fattas, till exempel rörande stadsplanering. Visualiseringar i form av digitala kartor som en del av en information ökar förståelsen och med användarvänliga appar för kommunikation förenklas dialogen i praktiken.

Potentialen i datadrivna insikter

Smartare med data

Data i allmänhet och geografiska data i synnerhet är en underutnyttjad resurs. Att låta digitalisera hela städer och samhällen är grunden för att skaffa sig nya insikter och fatta smartare beslut – beslut som leder mot den grönare värld varje stad, kommun eller samhällsengagerad organisation strävar emot.

Analys för bättre beslut

För att dra nytta av data krävs smartare analyser. Geografisk analys gör det möjligt att skapa lättillgängliga och tydliga visualiseringar, prognoser och beslutsunderlag som öppnar ögonen för nya komplexa samband. Det ger en stabil grund för att, utifrån relevanta fakta, fatta beslut som leder mot uppsatta mål.

Samverkan

I ett smart samhälle sker samarbeten inom och mellan organisationer där data kan flöda fritt. Datan är inte längre otillgänglig i slutna system och lokala datorer utan lätt att nå över de traditionella gränserna, via till exempel appar. När användare delar data mellan varandra nyttjas både resurser och tid effektivare.

Kundexempel

Effektivare medborgardialog via kartor

Helsingborg stad använder kartor och en 3D-film för att informera och engagera invånarna när staden växer och paradgatan byggs om under ett par års tid. Berättar om ombyggnation med kartor och 3D-film

Karlskrona kommun gör informationen lättillgänglig

Det ska vara enkelt att hitta och förstå information och sammanhang. Därför använder Karlskrona kommun sig av interaktiva webbkartor och andra digitala tjänster som en del av sin dialog mot invånarna i kommunen. Bättre och tydligare dialog med hjälp av webbkartor

Relaterat

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Så bidrar datadrivna insikter till lönsammare och grönare verksamheter

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se