2000-talets Sverige – svårare att försvara

Omvärlden har förändrats och med det hur vi håller vårt land säkert och invånarna trygga. Det handlar inte längre bara om att ha ett starkt försvar. I allt högre utsträckning krävs en vidgad syn på säkerhetsarbetet i alla led i samhället, där såväl myndigheter och kommuner som näringsliv och medborgare behöver bidra.

Vid demonstration

Dagens samhälle är mer komplext, sammankopplat och beroende av teknik än någonsin. Utöver traditionella hot som brott och terrorism måste vår nation nu skyddas mot tekniska och klimatrelaterade katastrofer som kan resultera i omfattande skador på hushåll, samhällen och miljöer.

När omvärlden rör sig så snabbt och influenser kommer från så många håll samtidigt krävs också förberedelser och säkerhetsarbete på fler nivåer.

Samarbete och samsyn avgörande

Ett modernt försvars- och säkerhetsarbete handlar om att se helheten, inte bara från lokal nivå upp till regioner och hela nationen utan att även se hur medborgare och individer kan bidra. I en visionär – men möjlig – värld samarbetar människor, teknik och processer dagligen och på eget initiativ tillsammans och koordinerat för att hantera risker och bibehålla en säker och stabil samhällsstatus. I händelse av kris maximerar experter inom försvar och säkerhet befintliga resurser och branschexperter säkerställer att uppgifterna löses på bästa sätt. Medborgare och individer som råkar vara på platsen för händelsen kommunicerar och bidrar med viktig information om vad som sker exakt där de befinner sig.

Det är när alla inblandade har en aktuell lägesbild som prioriteringar och beslut kan tas snabbare och rätt åtgärder sättas in tidigare. Då blir konsekvenserna av en allvarlig incident mildare. I bästa fall kan krisen till och med förutses och avvärjas helt.

System som förutser

För att lyckas behöver myndigheter och verksamheter arbeta med system som anpassar sig i takt med tiden, som nyttjar all den nya teknik som ständigt utvecklas. System som kan förutse var något kan komma att inträffa, skapa samsyn om en kris sker och bidra till snabbare återhämtning.

Myndigheter och organisationer behöver göra följande:

  • Identifiera och mildra möjliga konsekvenser genom riskbedömning och planering.
  • Samarbeta gränslöst med andra organisationer för att uppnå gemensam kraftansamling före, under och efter en kris.
  • Effektivt fördela och delegera mankraft och resurser för att snabbt besvara och återhämta sig från komplicerade nödsituationer.
  • Kommunicera med och engagera medborgare och privata organisationer för att hålla sig uppdaterad om vad som sker i alla delar av samhället.
  • Skapa beslutsprocesser baserade på data och dra fördelar av alla mängder data som finns omkring oss tack vare tekniken – big data – så väl som mer fragmentariska källor till information.

Så hjälper vi till

Läs mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med förebyggande krisarbete och smartare krishantering.

//Gabriel Sahin
Team lead, Esri National Security Team

Forsta sidan

Publicerat ${RUN[DateRangeFormatter; ${date}; ${EndDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}

${ItemName}

${shortDescription}

${description}