På trendspaning i den skogliga forskarvärlden

Vilka utmaningar står skogsnäringen inför och vilka vägar väljer branschen för att ta sig an dessa? Vi har tagit hjälp av Skogforsk och deras Erik Willén, forskare med inriktning på skoglig planering och fjärranalys, för att reda ut begreppen. Under vårt samtal reflekterar Erik över nuläget och spanar in framtiden.

Erik berättar om utmaningar som kretsar kring behovet av riktigt bra beslutsunderlag för hur skogen ska skötas och utvecklas. Det här är ett område där klok användning av geodata spelar en stor roll för att beskriva den stående skogen och planera rätt åtgärder på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Alla vill fatta välgrundade beslut och behöver underlag som underbygger beslut om avverkning, användning av maskiner, hur olika industrier ska försörjas med råvara på kort och lång sikt och mycket mer.

Beslutsstöd tillgängligt för fler

En röd tråd i utvecklingen är att beslutsunderlag med stöd av geodata och geografisk analys blir tillgängligt på nya sätt, för fler och delvis nya användargrupper. Maskinföraren får nu tillgång till fler och fler olika sorters fakta, markfuktighetskartan är ett exempel, direkt i skogsmaskinen.
- Här handlar det inte om att göra analyser, utan mer om lättillgängliga underlag som underlättar arbetsuppgiften i fält, förtydligar Erik. Verksamheten har med andra ord fört ut värdefulla beslutsstöd ända ut i skogsmaskinen.

En annan trend Erik nämner är nya användarmönster där enkla appar gör information och behovsanpassade beslutsunderlag lättillgängliga även för den småskaliga privata skogsägaren.

Nya förutsättningar för fjärranalys

En tydlig trend är att de geografiska analyserna inom skogsbruket blir fler och att de alltså efterfrågas och används av fler användargrupper. Kvalitativ information från fjärranalys om den stående skogen är till exempel viktigt för ett effektivt skogsbruk.
- Därför är intresset stort både för att hitta bättre sätt att ajourhålla det här datat och för att använda laserdata för skogliga skattningar, berättar Erik Willén. Idag diskuteras bland annat att använda flygbilder för att få så färska data som möjligt.

Användningen av skördardata – en favorit

På frågan om det finns någon favorit bland trenderna kommer ett snabbt svar: ”Att branschen har fått upp ögonen för skördardata som indatakälla.”
- Det är ju stora datamängder som fångas på det här sättet och det är spännande att se hur de kombineras med data från andra källor, flygdata till exempel, och vilka analyser och beslutsunderlag det kan ge, säger Erik.

Vad händer i framtiden?

När vi har en forskare på tråden passar vi förstås på att blicka bortom det som redan är i bruk och händer här och nu.  Vilka forskningsområden är särskilt spännande? Erik nämner forskningen kring mobila skanners för att mäta skog och testerna på att väga samman nya och gamla data för att via dataassimilering få fram ny information som två intressant områden.
- Annars ser jag mycket fram emot att användningen av geodata kommer att nå ännu längre ut i organisationerna genom fler, bättre och mer specialiserade beslutsunderlag, avslutar Erik Willén från Skogforsk.


Förslag till virkestransport (skotning i lila linjer) från skog till avlägg vid väg.

Forsta sidan

Publicerat ${RUN[DateRangeFormatter; ${date}; ${EndDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}

${ItemName}

${shortDescription}

${description}