Aktuell lägesbild avgörande när krisen inträffar

När krisen är ett faktum finns det inte tid för eftertanke. Insatserna och åtgärderna måste sättas in omgående. Då krävs en aktuell lägesbild och kunskap om exakt var insatserna behövs som mest.

helikopter släcker skogsbrand

Att ha bra rutiner och öva på möjliga – och omöjliga – scenarios är grunden för att vara förberedd när krisen slår till. När det oväntade sedan väl sker är det bara nuet som gäller och att hantera situationen på bästa sätt. 

Aktuell lägesbild

Under pågående kris är det avgörande att alla inblandade har en ständigt uppdaterad och aktuell nulägesbild. Det är först då som insatsledare kan fatta de kompetenta besluten och ledningscentraler kan delegera ut fältpersonal och fördela resurser.

Att ha koll på läget handlar om att veta vad som sker, när det sker och var; på vilken plats. Det kräver kännedom om geografisk position. När skogsbranden i Västmanland rasade 2014 hade man stor nytta av att direkt kunna se var släckningssinsatserna behövdes som mest.

”Stödet gav räddningsledningen möjlighet att näst intill i realtid se vad som hände i fält, vilket stärkte deras förmåga att fatta beslut”, sa Fredrik Lorentzon då, enhetschef vid avdelningen för utveckling av beredskap på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Att samla in platsinformation

Kunskap om plats och geografisk position handlar både om att kunna dela ut och ta emot informationen. Likväl som driftledare och ledningscentraler behöver kunna delegera ut personal till olika platser behöver de även kunna samla in information om var något sker. Under en kris kan platsinformation från allmänheten bli avgörande.

MSB arbetar mycket med förberedande krisarbete. De har idag rutiner och system för snabbt kunna samla in stora mängder data och information från allmänheten i händelse av kris, något de nogsamt övat på, inte minst i samband med testerna av signalen Viktigt meddelande till allmänheten.

Ett kompetent krishanteringssystem behöver kunna hantera platsdata, tidsdata, realtidsdata och annan data friktionsfritt, det vill säga behöver kunna ge en aktuell och gemensam lägesbild. Precis det som geografiska informationssystem, GIS, kan bidra med. Med ett sådant system är alla avgörande delar som hjälper till att hantera stora och små kriser inkluderade.

Ett kompetent GIS kan bidra till:  

  • Samarbete internt mellan avdelningar och externt med andra organisationer.
  • Aktuell bild av läget, som uppdaterar sig i realtid.
  • Arbetsflöden där man enkelt kan samla, dela och använda data direkt på plats.
  • Säker, skalbar kapacitet som kan stötta under pågående kris.
  • Möjlighet till analyser och att förstå och lösa problem.
  • Tillgång till verifierade och användbara data från olika källor.
  • Korrekt, datadriven beslutsprocess.

Så hjälper vi till

Läs mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet att agera snabbare i händelse av kris.

//Gabriel Sahin
Team lead, Esri National Security

Forsta sidan

Publicerat ${RUN[DateRangeFormatter; ${date}; ${EndDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}

${ItemName}

${shortDescription}

${description}