Det är svårt att visualisera mjuka värden, som till exempel tillgången till grönyta i en stadsdel. Med hjälp av geografiska informationssystem finns stora möjligheter att råda bot på detta, vilket en högskolestudent, i samarbete med Sweco, visat.

Anna Nordlöv

Anna Nordlöv, student på Kungliga Tekniska Högskolan, har tagit fram en metod som gör det möjligt att analysera och visualisera mjuka värden, så kallade användarvärden. Stadsplanerare och arkitekter på Sweco ser stora möjligheter med detta, inte minst i dialog med medborgare där analyserna kan bidra till ökad förståelse kring kommande förändringar.

Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på Sweco, har varit handledare åt Anna och är en av dem som är positiva till Annas examensarbete.

Andreas, vad kan verktyget som Anna tagit fram hjälpa dig som arkitekt med?

– Annas metod har visat att vi kan arbeta med den här informationen för att komma mycket längre än vad vi har kommit hittills. Det här är ett första steg på en lång väg men har en extremt stor potential. Idag sker många analyser separat vilket gör att man aldrig den sammanvägda effekten av olika delar.

Anna, vad är det som mäts i den GIS-metod du tagit fram?

– Den GIS-metod som jag har utvecklat går ut på att vi tittar på gångavståndet för alla boende i närheten av Årstafältet till olika typer av användarvärden på fältet.

– Avståndet mäts utifrån hur Årstafältet ser ut idag och hur det kommer se ute efter att den planerade ombyggnationen av fältet är färdig.

Årstafälten ska omvandlas

Vad betyder begreppet ”användarvärde”?

– Jag valde användarvärde som ett samlingsbegrepp för de olika värden, kvalitéer och funktioner man kan hitta inom parker och naturområden. Man kan säga att ett användarvärde är ett kvalitativt intresse som till exempel bollspel, picknick, känna rofylldhet och så vidare.

– De bivariata kartorna som jag tog fram visar hur tillgängligheten till de olika användarvärdena för boende inom Årstafältet har förändrats i och med ombyggnationen. Det här är kombinerat med information om hur många människor som bor vart.

– Utöver de bivariata kartorna gjorde jag även en webbtjänst via Story Maps. Där är tillgänglighetsavstånden visualiserade på en karta som invånarna själva kan navigera i, titta vart de bor och se hur långt eller kort de har till de olika användarvärdena efter att fältet är ombyggt.

Bivariata kartor i Story Maps

Andreas, på vilket sätt är den information som kommer från GIS-analyserna viktiga?

– Många av de frågor vi jobbar med är svåra att visualisera eller kommunicera och bearbeta in i förslagen. De här metoderna och verktygen kan hjälpa oss att förtydliga det.

– Vi kan göra olika scenarier, vi kan testa olika utfall. Vi kan även kommunicera det med allmänheten och testa vad olika designer innebär för stadsplaneringen. I många av projekten finns det många känslor inblandat och det här ger oss ett underlag som kanske lite mer kvalitativt visar vad som kommer att hända.

– Om vi kan visa på ett bättre sätt vad en förändring kan bidra med så har vi kommit en lång bit på vägen.

Anna, varför valde du det här området till ditt ex-jobb?

– Jag valde det här som ex-jobb för att jag tyckte det var intressant att kombinera GIS med stadsplanering. Jag har också alltid varit intresserad av utmaningen att kombinera en tät och en grön stad.

– Idag tror jag att vi har väldigt stor potential att kunna förutspå olika typer av problem såsom ökad befolkning, naturkatastrofer eller, som i mitt fall, minskad grönytetillgång. Om vi kan förutse de här problemen redan nu så ger det oss en möjlighet att hitta hållbara lösningar och där tror jag att GIS kommer spela en väldigt stor roll.

Läs mer: Få ut mer med geografiska analyser

Se webbinar om att fatta bättre beslut med geografiska analyser

Webbinaret är cirka 20 minuter långt och ger en introduktion till GIS och hur det bidrar till beslutsunderlag baserade på fakta, inte magkänsla.