På Lantmäteriet vill man leverera samma service oavsett var i landet en kund befinner sig. För att uppnå det krävs översikt, samordning och gemensamma processer. Ett webbaserat GIS med digitala och interaktiva kartor är en viktig del i att klara av utmaningen.

Inom Fastighetsbildningen på Lantmäteriet finns så kallade mätsamordnare som ansvarar för att mätningar och kartjobb prioriteras rätt och utförs inom rimliga ledtider. Mätsamordnarna fördelar ut jobb till olika ingenjörer inom ett geografiskt avgränsat område. En förutsättning för att det jobbet ska kunna ske effektivt är att man har en gemensam och uppdaterad översikt över alla beställningar och deras status.

En karta visade sig vara bästa sättet att skaffa sig den översikten på.

– Det är enkelt att snabbt få en överblick var jobben finns geografiskt och enkelt att flytta jobb mellan mätsamordnare och ingenjörer. Vi får en överblick både av vad vi har i vår pipeline och vilka jobb som är påbörjade av olika ingenjörer. Skulle någon sluta är det också en fördel i överlämning av arbetet, säger Nina Nordin, funktionschef i Malmö och mätsamordnare.

Nina Nordin på Lantmäteriet

Nina Nordin gillar att ha översikt, det gör det lättare att göra rätt prioriteringar.

Ger samordningsvinster av flera slag

Att ha alla jobb visualiserade i en karta gör alltså att det blir tydligt var det finns samordningsvinster, vilka prioriteringar som behöver göras och hur resurser kan omfördelas.

– I norra Sverige är det till exempel långa sträckor att köra. Då är det bra att kunna planera och samordna insatser. Vi kan se var vi har extra mycket att göra och vilka jobb som är påverkade. För mig som chef får jag översikt, kan se arbetsbelastningen och enklare följa upp ledtider, säger Nina.

Förrättningsplatser

Den här kartvyn visar var alla förrättningsplatser ligger, alltså där mätning ska ske. Om man klickar på en punkt får man mer utförlig information.

Får några år sedan skedde arbetet mer lokalt och överlämningar av jobb skedde mellan personal på lokalkontoren eller via beställningar på pappersblanketter. Det saknades samordning inom landet och möjlighet att stötta upp där behovet var som störst.

I takt med att man mer och mer började handlägga ärenden över hela landet behövdes ett gemensamt arbetssätt tas fram.

Ville uppnå likvärdig service

– Vi behövde ett verktyg för att kunna organisera överlämningar av mätningsuppdrag över hela landet på effektivaste sätt. I grunden handlar det om att Lantmäteriet ska möjliggöra att kunder och sakägare får en likvärdig service oberoende var i landet man befinner sig, säger Rikard Eriksson, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Rikark Eriksson och Sofia Rossini på Lantmäteriet

Rikard Eriksson tillsammans med sin kollega Sofia Rossini.

En förutsättning för detta skulle kunna bli verklighet var att verksamheten hade ett gemensamt datalager, något man under tid byggt upp och stod klart 2015.

Samma år slumpade det sig så att Rickard med kollegor besökte vi Palm Springs på ett GIS-event arrangerat av Esri i USA och introducerades då för ArcGIS Enterprise portal.

– Många såg nyttan med att ha en karta som presenterar nuläget. Vi insåg att ArcGIS-portalen kunde hjälpa oss att visa ärenden på det sättet vi behövde, säger Rickard.

Enkelheten i kartverktyget uppskattas

Under början av 2017 var man redo att dra igång med det webbaserade, digitaliserade och samordnande arbetsflödet.

– I och med att vi nu har en enhetlig hantering av ärenden kan man sitta vart som helst i landet. En förrättningslantmätare kan sitta i Malmö och göra en beställning och få hjälp av en mät- och kartingenjör i till exempel Kiruna, säger Sofia Rossini, GIS-ingenjör på Lantmäteriet.

Operations Dashboard för Lantmäteriet

En översikt av aktuella kartbeställningar i Operations Dashboard for ArcGIS.

Det är uppskattat även av andra anledningar att verktyget är webbaserat och inte kräver tunga installationer. Inte minst har man märkt att det är enklare för medarbetare att gå in och rapportera sina ärenden.

– Ser man tydligt sin insats får man fler att stämma av. Det ger bättre statistik, avslutar Sofia.