ArcGIS Insights har utvecklats en hel del den senaste tiden. Det finns numera massor av nya funktioner som är värdefulla för att skapa en bättre översikt och förståelse av ditt data samt enklare kunna dela informationen med andra. Några av höjdpunkterna inkluderar nya diagramtyper samt bättre möjlighet till visuell analys och datahantering.

ArcGIS Insights stöder domäner och subtyper

Tack vare den senaste releasen av ArcGIS Insights stöds domäner och subtyper. Om din geoobjektklass eller ditt geoobjektlager har domäner eller subtyper definierade, kommer filter, kort och widgetar att förstå de kodade värdena. Som ett resultat kan användare lättare förstå hur data klassificeras och kategoriseras.

Gränssnittet i ArcGIS Insights har också uppdaterats för att få en enklare och bättre användarupplevelse. Som exempel har layouten omarbetats för att skapa tydligare och effektivare skärmlayout. Verktygsfältet har också justerats något för enklare och tydligare gränssnitt. Läs mer om ArcGIS Insight här.

Python & R

ArcGIS Insights stöder Python och R skript. Nu kan du använda skript som både är flexibelt och skalbart. Kombinationen av ArcGIS Insights, Python och R kommer förenkla ditt arbete.

Det betyder att du nu kan enkelt arbeta med din kod genom att använda ”Scripting in Insights” . När ett skript har lagts till kan du börja arbete med skriptet direkt – Kör, öppna, dela, ladda ner eller ta bort. När skriptet körs kommer det att skapa en ArcGIS Insights kortvisualisering. Om ett dataset krävs som inmatning till skriptet öppnas en popup för att välja dataset. Om du väljer att ladda ner skriptet är det sedan tillgängligt som en Jupyter Notebook fil för användning i andra skriptmiljöer som gör att du enkelt kan dela med dig av materialet till kollegor.

Du kan läsa mer om Python & R här

Stapeldiagram med procent

Du kan numera addera procent till staplade kolumndiagram och staplade stapeldiagram. Detta innebär att du kan göra proportionella jämförelser mellan kategorier. Exemplet nedan visar hur du kan visualisera vilka produkter som säljer bäst inom olika geografiska områden.

Punktdiagram

Med ett punktdiagram kan du förstå hur numeriska värden distribueras eller sammanfattas i ett diagram utifrån kategori. När mer än ett numeriskt fält används kan intervallfält (såsom konfidensintervall) läggas till för att visa felfördelningar eller användas för att bedöma varians mellan variabler. Om du till exempel vill bättre förstå växthusgasutsläpp per land från 1990 till 2015 kan ett punktdiagram skapas för att visualisera årsmönster i växthusgasutsläpp.

Förbättringar av modellering av regressionsanalys

Regressionsanalyser tydliggör samband mellan flera variabler. Det är numera lättare att jämföra två modellresultat mot varandra och testa olika modeller tills du har identifierat en fungerande modell. Exemplet nedan undersöker vilka myndigheter i London som har större sannolikhet till bilolyckor samt tar hänsyn till om vädret kan vara en orsaksfaktor. De två regressionsmodellerna skiljer sig inte mycket från varandra, vilket innebär att olycksstatistiken inte påverkas av väder.

 

Spatial aggregering

Spatial aggregering summerar data och beräknar statistik baserat på geografiskt område. I denna utgåva har de aggregerade värdena förbättrats så att de beräknas med hjälp av viktade värden när indata är linjer eller ytor. Proportionerna av linjerna eller ytorna som faller inom det geografiska området avgör hur stor procentandel av värdet som aggregeras. Därför bör du använda fält med antal och mängder, snarare än kvoter, så att dessa proportionella beräkningar blir användbara.

Du kanske har märkt att Insights för ArcGIS numera heter ArcGIS Insights. Det nya namnet gör produkten konsekvent med andra ArcGIS produkter som är tillgängliga.