Shapefiler har länge varit den dominerande filtypen för alla som jobbar med GIS. Men det finns ett bättre sätt att jobba. Geoobjektklasser för geodatabaser öppnar tillsammans helt nya dörrar för att kvalitetssäkra och effektivisera selektering och filtrering av data.

Jag rekommenderar varmt geoobjektklasser för geodatabaser som har funnits i några år nu, framför den gamla godingen shapefilen.

Precis som med shapefiler är geoobjektklasser en samling objekt i en karta som har samma egenskaper i form av geometri, attribut och spatiala referens – men denna slags geoobjektklass bjuder på ett par viktiga fördelar:

  1. Du behöver inte vara orolig över att en del av filen är inkorrekt, som med shapefilen. Geoobjektklassen är inte uppbyggd av sju filer. Har du din geoobjektklass är den komplett som den är (även om du såklart behöver sätta den i ett sammanhang på kartan för att den ska ha ett reellt värde).
  2. Shapefiler kan inte användas i geodatabaser men det kan geoobjektklasser. Geografiska data som hanteras och lagras i geodatabaser gör det enklare att skala upp eller skala ner hela IT-infrastrukturen efter behov och att dela data, karta och information med andra.

Fler geografiska möjligheter med geodatabaser

Möjligheten att kunna lagra dina geoobjekt i geodatabaser gör att du kan applicera flera olika geodatabasspecifika regler på ditt dataset. Det gör datan enklare att hantera och bibehåller dess integritet.

Med hjälp av dataset med geoobjekt (feature datasets) kan du gruppera ihop all data som används för att visualisera till exempel en stads vattenledningssystem, med både punktobjekt som representerar mätare, linjeobjekt som representerar ledningarna och polygonobjekt som representerar servicehus. Genom att applicera geodatabasspecifika regler såsom domäner, subtyper och topologier kontrollerar du enkelt bibehållandet av integritet hos både attributen och i de spatiala förhållandena.

Geodatabas i ArcGIS

En geodatabas gör det enklare att hantera geoobjekt.

Säkra integriteten med domän

Att tilldela domäner säkerhetsställer att integriteten i attributvärdena upprätthålls eftersom mängden accepterade inputvärden begränsas. Det minimerar risken att användaren stavar fel eller anger fel typ av värde. Det i sin tur ökar tillförliten kring olika selekteringar och filtreringar.

Domäner är generella för hela geodatabasen och kan användas på alla lager i den, så länge fältets datatyp är detsamma som domänens.

Exempel 1: Digitalisera vägar

Vi har en geoobjektklass som ska visa motorvägar, motortrafikleder och länsvägar. Genom att applicera domäner på det lagret kan vi säga åt ditt GIS att de tre attributvärdena är våra huvudsakliga attribut. När vi sedan ska digitalisera nya vägar och bestämma vilken vägtyp vägen är, är det bara dessa tre attributvärden som finns som alternativ.

Domän i geodatabas

Här ser vi vilka attributvärden som har tilldelats en geoobjektklass. Dessa används för att i nästa steg skapa domäner.

Förfina kategoriseringen med subtyper

Har du behov av att kategorisera attributen i geoobjektklasserna på en ytterligare nivå kan du applicera subtyper. Du kan sedan modifiera de olika subtypernas objektsmallar och standardattribut. Det gör det enklare att skapa nya objekt i den geoobjektklassen. 

Den stora fördelen med subtyper är att man kan använda dem för att i två steg kategorisera sina objekt, genom att också applicera domäner på dem.

Till skillnad från domäner är subtyper inte generella för databasen, utan specifika för geoobjektklassen. Man kan alltså inte använda samma subtyp för flera geoobjektklasser.

Exempel 2: Inventera träd

Vi ska inventera träd, och har skapat en geoobjektklass som heter ”Träd”. På denna geoobjektklass applicerar vi subtyperna lövträd och barrträd eftersom det är de typer av träd vi ska inventera.

Skulle vi endast vara intresserade av att inventera lövträd och barrträd hade det räckt att applicera domäner på geoobjektklassen – men nu vill vi i ett ytterligare steg kategorisera träden. Då applicerar vi en domän på respektive subtyp, som anger de giltiga värdena för barr- respektive lövträd.

Subtyper

Sätt upp subtyper och domän efter dina behov. Det gör även selektering enklare.

Sätt upp regler i topologin

Du kan också applicera topologier på geodatabaser som gör att den spatiala integriteten bibehålls. I en topologi kan du sätta upp regler för hur geoobjekten kan relatera till varandra vilket underlättar mycket när du digitaliserar.

Om du applicerar du en topologi på en väggeoobjektklass som säger att alla linjer måste sitta ihop, att det får inte finnas några glapp, får du en varning när du gör en validering om där ändå finns ett glapp.

Inget av allt detta: feature datatsets, subtyper, domäner, topologier – går att applicera på shapefiler.

Ännu fler geoobjektklasser

Om du inte tycker att geoobjektklasserna punkt, linje och plygon räcker finns några ytterligare. Du kan läsa mer om det här.

Det finns alltså några avgörande fördelar med att byta från shapefil till geodatabas. Och glädjande nog är det också väldigt enkelt att konvertera dina shapefiler till geoobjektklasser. Gör det redan idag, vetja!

Säkerställ datakvalitén med geodatabasen

Se demo från ArcGIS Användardagar 2022 om hur du kan säkerställa datakvalitén och dataintegriteten. Presentationen är cirka 15 minuter lång och länken ska ta dig rätt direkt, skrolla annars in 18:52 minuter i inspelningen.