En karta visar var något finns eller sker. Adderar du tid som dimension till din karta kan du också illustrera förändring inom ett givet tidsspann. Här använder jag mig av tillgängliga data från Folkhälsomyndighetens data rörande Coronaviruset, för att med hjälp av ArcGIS Pro visualisera ökningen av antalet smittade.

Sedan covid-19:s utbrott har Folkhälsomyndigheten samlat in data över dagsläget, inkluderat bland annat antal smittade och antal intensivvårdade. Detta dataset finns publicerat publikt på Folkhälsomyndighetens hemsida i form av ett kalkylblad.

Med hjälp av lite omstrukturering i kalkylbladet, ett polygonlager över Sveriges regioner och ett par väl valda manövrar i ArcGIS Pro så kan man på ett väldigt tydligt sätt visualisera spridningen av viruset i landet.

Generellt talat så sker det i följande steg:

  1. Strukturera om dina data
  2. Lägg till data i ArcGIS Pro
  3. Säkerhetsställ att objektnamnen stämmer överens
  4. Skapa attributindex
  5. Förena tabellen med Covid-19-data till regionslagret
  6. Symbolsätt
  7. Aktivera tid

Börja med att ladda ner rätt dataset, så ses vi på steg 1 av det här lilla äventyret.

1. Strukturera om dina data

Nyckeln till att lyckas med visualisering över tid är att se till att datan är lämpligt strukturerad för uppgiften, eftersom ArcGIS Pro läser tidskomponenten ur ett attribut. Så för att lyckas med vår visualisering måste vi strukturera om i Excelarket. Varför? Detta har jag illustrerat i bilden nedanför. Rader representerar nämligen objekt, och kolumner attribut.

Det här betyder, om vi hade tagit in kalkylarket nedan i ArcGIS Pro, att varje dag skulle representera ett geografiskt objekt medan länen skulle vara som fältnamn för attribut och lagrat information om hur många gånger länet är representerat per dag.

Tabell

I kolumn A finns varje datum representerat från 4 februari 2020 till och med den dag man laddat ner kalkylarket. I kolumn B-W finns antal smittade per län plus det totala antalet smittade.

Strukturen som behövs är att varje län finns representerat för varje dag, tillsammans med antal smittade den dagen.

2. Lägg till data i ArcGIS Pro

Nu när kalkylarket är lämpligt strukturerat kan du lägga till det i ditt ArcGIS Pro-projekt. Som jag nämnde tidigare så behövs det även ett polygonlager som visar Sveriges regioner. Ett sådant kan man ladda ner från exempelvis Statistiska Centralbyrån.

3. Säkerhetsställ att objektnamnen stämmer överens

För att i kommande steg 5 lyckas med föreningen av de två lagren krävs ett så kallat nyckelfält. Nyckelfältet möjliggör föreningen genom att det ”berättar” för ArcGIS Pro vilka objekt i våra lager som hör ihop. Detta, i sin tur, kräver att objektnamnen är identiska. Vi kan till exempel inte förena ett objekt vid namn ”Stockholm” med ett vid namn ”Stockholms län”: för ArcGIS Pro är det två helt olika saker.

Nyckelfält

Notera att LnNamn = Stockholm och REGION = Stockholm

4. Skapa attributindex

Eftersom den typ av förening som ska göras mellan våra två lager är en så kallad one to many-förening behöver vi skapa attributindex. Detta gör man med hjälp av geobearbetningsverktyget ”Add Attribute Index”. Verktyget ska köras på båda lagren.

Fyll i parametrarna såsom följer. Välj ett passande namn på indexet. Mina indexnamn refererar till de fält som de skapats till. Observera att detta endast fungerar på geoobjektklasser, inte på shapefiler.

5. Förena tabellen med Covid-19-data till regionslagret

Uppenbarligen skedde inget drastiskt när vi lade till Covid-19 tabellen i ArcGIS Pro. Det beror ju på att tabellen är icke-spatial, den har ingen egen form. Det är detta vi har regionpolygonerna till, och det var också därför det var så viktigt att vi dels strukturerade om kalkylbladet och dels skapade attributindex. Annars hade inte den här manövern varit möjlig.

Add Join

Börja med att öppna geobearbetningsverktyget Add Join. Som inputlager väljer vi regionlagret. Nyckelfältet är namnet på regionen. Som föreningstabell anger vi Covid-19-tabellen. Nyckelfältet är även här namnet på regionen.

tabell

Resultatet av föreningen ser ut som ovan. I attributtabellen syns en varning om att det finns dubblerade ObjectIDn i lagret, och det är precis vad vi vill.

6. Symbolsätt

Öppna formatera symbolsättningsfönstret och symbolsätt ditt lager ansvarfullt. Läs gärna det här blogginlägget för några hållhakar.

7. Aktivera tid

Gå in på regionlagrets egenskaper. Klicka på fliken ”Tid” (Time). Ange att lagret har en start- och en sluttid samt vilka fält denna data ska läsas ifrån. Ange även tidens omfång (i det här fallet 2020-02-04 till 2020-04-29). Slutdatumet för er kommer självklart bero på när ni laddar ner datan.

layer-properties

Nu när tid är aktiverat dyker en så kallad ”Time slider” upp i er kartvy.  Spela denna för att se förändringen över tid. Exporterar du denna karta som en animation, kan det så ut som så här:

I början går utbrottet långsamt. Ungefär åtta sekunder in i animeringen, i början av mars, börjar smittspridningen ta fart i Sverige.

Animera något helt annat

Motsvarande typ av animering går självklart att göra för att illustrera förändring över tid inom helt andra områden. Hur pollenhalten förändras över tid, hur försäljningen av jordgubbar förändras över säsongen, hur vanligt det är med en viss typ av transportfordon en viss del av året är bara några exempel. Har du bara tillgång till datan kan du också visa förändringen över tid. Lycka till!

Lästips: