Befinner du dig ibland i en situation där du eller någon annan vill samla in flera svar på samma fråga i ditt formulär i ArcGIS Survey123? Det vill säga koppla flera attribut till en punkt i kartan? Häng då med när jag förklarar hur du kan använda repeats i ArcGIS Survey123.

Ponera att du genomför en inventering i olika geografiskt avgränsade områden, såsom fastigheter eller biotoper. I de fallen finns det säkert en mängd olika objekt, eller attribut, som du vill koppla till en och samma yta. Ett tidsbesparande och datakvalitetssäkrande sätt att göra det på är att använda sig av repeats i ArcGIS Survey123.

För en fastighet kan det handla om att du vill addera flera svar till samma fråga på problem du upptäcker på en viss plats som för hög fuktighet, brister i fogar eller skadedjur. I en biotop kan motsvarande handla om att dokumentera alla växtarter inom ett givet område.

Svara på samma fråga flera gånger med repeats i ArcGIS Survey123

Med repeats kan du lägga till fler svar till samma fråga, så många gånger du behöver, utan att behöva fylla i ett nytt formulär från grunden varje gång.

Det sparar tid för dig som är ute i fält samtidigt som metoden innebär en renare datastruktur vilket i förlängningen minskar mängden data som behöver lagras.

Behovet av datalagring minskas eftersom en punkt på kartan räcker för att representera alla inkomna svar, istället för ett antal punkter upprepade ovanpå varandra och där varje kräver viss lagring. I enstaka fall saknar det kanske betydelse men uppskalat och upprepat kan det spara in många krediter att samla in data smartare från början.

Det finns självklart andra sätt än repeats för att skapa ordning i datastrukturen men om du vill behålla integriteten i en enda yta och inte relatera andra geometrier till den så är repeats en bra väg att gå.

Så skapar du repeats i ArcGIS Survey123

För att skapa repeats använder du dig av frågetypen repeats i ArcGIS Survey123. För varje svar som kommer in på samma fråga skapas en post i en relaterad tabell. Det skapas alltså en en-till-många-relation mellan punkten i kartan och posterna i tabellen. I tidigare nämnda exempel med biotopen så skulle vi få ytan, det vill säga den geografiska utbredningen, som det geometriska lagret och i den relaterade tabellen skulle vi hitta alla fynd som inventerats i den ytan.

Exempel: Undersökning rörande ny restaurang

För att visa er hur det kan gå till har jag byggt ett formulär där jag undersöker intresset för att öppna en ny restaurang i mitt närområde. Det jag vill veta är vilket restaurangutbud mina svaranden saknar.

Formulär i ArcGIS Survey123 utan repeats

Bygger jag en Survey123-formulär utan repeats ser den ut enligt ovan. Är man två eller fler i hushållet som vill svara på enkäten så behöver man skicka in den flera gånger. Vad jag ser i min tjänst är en punkt per svaranden, vars geometri då alltså ligger ovanpå varandra – inte optimalt.

Adderar repeats i ArcGIS Survey123

För att i stället få en punkt i kartan som relaterar till informationen per svarande hushåll gör jag som ovan, det vill säga fångar upp de frågor som jag vill att användaren ska kunna svara på flera gånger genom att lägga till en repeat.

Formulär i ArcGIS Survey123 med repeats

Nu har jag i stället en punkt i min tjänst som egentligen bara innehåller platsinformationen, och relaterat till den informationen hittar jag alla viktiga svar som jag har samlat in.

Vill du se en längre beskrivning kan jag rekommendera den här demon.