En hållbar stad handlar inte bara om säkra grönområden för invånarna. I takt med att mänsklighetens effekter på miljö ökar står vi inför tuffa utmaningar att beräkna klimatförändringarnas påverkan på våra städer. Med GIS blir det görligt att även fortsättningsvis bygga både hållbart och säkert.

Allt eftersom invånarantalet och städerna växer behöver vi utnyttja befintlig mark effektivare för bostäder och byggande, och omvärdera mark som tidigare dömts ut, för att få plats. Samtidigt är vi medvetna om att klimatförändringarna medför en helt ny palett av möjliga riskscenarior, till exempel ökad risk för översvämningar eller värmebölja.

Ett sätt att garantera att det nödvändiga markutnyttjandet sker så säkert, effektivt och klimatanpassat som möjligt är att utföra analyser för att skapa olika scenarior.

Karta översvämning

Ovanåkers kommun har tillsammans med Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram en översvämningskarta över Voxnan. Kartan visar bland annat bilder från tidigare översvämningar och högsta möjliga flöden utifrån olika tidsperioder. 

Kombinera analyser i GIS för komplett bild

De analyser som tas fram kan handla om befolkningsökning, risk för höjda vattennivåer, vattenbrist och höjda temperaturer men också andra aspekter såsom tillgång till grönområden och gemensamma trivselytor i staden, risk för ökade luftföroreningar till följd av ökad trafik och en mängd andra aspekter.

Ju fler frågeställningar som kan besvaras inom ramen för en analys, desto mer komplett blir bilden.

En av våra kunder arbetar med just detta: att med hjälp av vårt geografiska informationssystem ArcGIS utföra analyser som kombinerar fler olika slags analyser – för att få en bättre helhetsbild.

Skala upp och skala ner dina analyser

Med ArcGIS kan du skala upp dina analyser precis så stort som du behöver. Men du kan också skala ner; behöver du veta hur stor risken är för översvämning i ett visst område eller kanske för fastighetsbeståndet i kommunen? Då kan du kolla på en sådan analys och se riskzonerna på en karta. Direkt vet du var det är prioriterat med insatser.

Kanske räcker det med att byta källardörrar? Kanske handlar det om lite större insatser, som att installera nya dagvattenbrunnar? När behov sedan uppstår kan du alltid komplettera in ytterligare data och utöka analysen. Eller kombinera översvämningsanalysen med andra typer av GIS-analyser, för ett annat scenario.

Oavsett dina exakta behov törs jag påstå att GIS är en nödvändig förutsättning för att lyckas skapa klimatsäkrade städer.

Ladda ner eBok om hur datadrivna insikter kan bidra till smartare och grönare verksamheter