Optimerade servicenivåer för med sig så mycket positivt. Effektiviteten blir den bästa möjliga och onödiga kostnader kan skäras bort. Svars- och leveranstider kan kortas, vilket ger större kundnöjdhet. Genom att dra nytta av relevanta data på ett fokuserat sätt har du alla möjligheter att skapa de förutsättningar och planer som behövs för att åstadkomma detta.

I det här exemplet beskriver vi hur man kan använda geografisk analys för att skapa en smart indelning av de serviceområden, som på många sätt lägger grunden för optimering av servicenivåerna i verksamhetens försörjningskedja.

Många gånger används befintliga gränser och geografiska indelningar, exempelvis postnummerområden, för att definiera distrikt för service och leverans. Om resultatet av en sådan indelning inte följas upp och utvärderas vidare kommer det sannolikt uppstå obalans i belastning, kvalitet och leverans i försörjningskedjan. Den kommer helt enkelt att fungera olika väl i olika områden.

Skapa optimala distrikt

Med geografisk analys blir det möjligt att titta närmare på hur flödet av varor och tjänster fungerar och vid behov omfördela kunder och/eller resurser i nya distrikt och på så sätt exempelvis minimera resor och transporter, och göra arbetsbördan för personalen likvärdig. Det beslutsunderlag man får ut av en analys där relevanta från olika källor används kan till exempel se ut så här:

Visualisering av distrikt på karta

Resultatet av analysen blev i det här fallet nya distrikt baserade på optimala hopslagningar av postnummerområden. En annan väg att gå hade varit att sätta gränserna helt fritt, utan stöd av postnummer. Även i det fallet är geografisk analys och GIS ett användbart hjälpmedel.

Underlag för operativ planering i samma verktyg

Med GIS och geografisk analysen kan du naturligtvis även enkelt använda till exempel data om körtid från servicedepå och lager i beräkningen av optimala distrikt. Och när de nya gränserna väl är satta kan samma verktyg och data användas för effektiv planering av och ruttning för uppdrag.