Tillväxt och långsiktig framgång förutsätter mer än någonsin verklig insikt om vad som påverkar din affär i tid och rum. Marknadsutveckling handlar om så mycket mer än att till exempel öppna fler försäljningsställen, etablera fler varumärken eller köpa fler fastigheter. Den som lyckas jobbar med utveckling av sin affär och verksamhet i en ständigt pågående process där utnyttjande av data är en avgörande framgångsfaktor.

Utmaningen är densamma oavsett inom vilken bransch du verkar: Verksamheten måste göra allt den kan för att förstå vad som driver framgång och tillväxt i just ert fall. Det gör den genom att jobba i ett ständigt flöde av kunskapsinhämtning om den egna verksamheten och dess omvärld. I praktiken är det fyra integrerade faser där du använder data för:

  • Strategisk planering – här handlar det om att fastställa strategierna på en övergripade nivå
  • Marknadsoptimering – i den här delen av cykeln omvandlas strategierna till optimal etablering, produktmix, servicenivå, marknadsbearbetning och så vidare
  • Operativ övervakning – en gemensam lägesbild gör det möjligt att ha löpande kontroll på att verksamheten driver mot satta mål
  • Rapport och uppföljning – här fångas och delas den djupare kunskap om vad som händer i organisationen med alla som behöver den
Ständig utveckling, förbättring och optimering

En portal för datadriven samverkan

Genom att jobba med data och insikt på det här sättet släpper du loss en kraft som bäddar både för framgång och engagemang i din organisation. För att lyckas är det viktigt att montera ner de stuprör som begränsar nyttan av värdefulla data, och sedan skapa de tekniska förutsättningarna att:

  • sammanlänka värdefulla data från olika källor
  • förädla denna data till tydliga beslutsunderlag
  • göra informationen tillgänglig för samverkan över organisationsgränserna

Ett modernt GIS (geografiskt informationssystem) är ett i sammanhanget värdefullt komplement till organisationens IT-miljö som med sin portallösning gör just detta möjligt. I det här videoklippet kan du ta del av ett exempel på tillämpning där CRM-data används i geografisk analys, som ger insikter och underlag för beslut om marknadsoptimering.