En konsekvens av digitaliseringsvågen är de makalösa mängder data som genereras via både befintliga och nya datakällor. Det innebär att den organisation som skaffar sig förutsättningar att fullt ut omvandla data till värde får märkbara konkurrensfördelar. Medan de företag som inte tar sig an denna utmaning hamnar på efterkälken.

För att lyckas gäller det att sammanlänka data från rätt datakällor och förädla dem till tydliga beslutsunderlag. Dra nytta av det faktum att den mänskliga hjärnan snabbt urskiljer visuella mönster.

Visualiseringar av data och analysresultat på smarta kartor har just den där avgörande förmågan att lyfta fram viktiga och nya samband ur de mest komplexa datamängder.

Ge din organisation chansen att utnyttja den möjligheten.

Tankearbete om data ger resultat

Det här är några frågeställningar som hjälper er att börja bygga de analysmuskler som krävs för att få utväxling på kraften i värdefulla data. Ta er tid att göra det här tankearbetet, det kommer att löna sig:

  • Affärskontinuiteten – Att ha koll på potentiella hot och vara beredd att agera snabbt och rätt när det oväntade händer är en central uppgift för chefer idag. Oavsett om man ställs inför en pandemi, extremväder, brand i en produktionsanläggning, strömavbrott eller omfattande trafikstörningar gäller det att vara rustad att hantera situationen så bra som möjligt och i möjligaste mån säkra den dagliga verksamheten.
  • Optimalt nyttjande av tillgångar och resurser – Insikt om var värdefulla tillgångar och resurser finns i förhållande till potentiella och förutspådda hot är avgörande för att förstå hur och när risker påverkar verksamheten. En gemensam lägesbild som tillhandahåller den typen av information och beslutsunderlag som krävs gör det möjligt att hantera produktivitet och försörjningskedja även i en krissituation.
  • Personalens trygghet – Många företag och organisationer har en betydande mobil arbetsstyrka som ofta jobbar i farliga miljöer på byggarbetsplatser, industriområden, i skogen eller med fysisk nätinfrastruktur. Avsaknad av tillförlitlig och aktuell information kan vara förödande. Samtidigt som möjligheten att se var fält- och servicepersonal befinner sig är viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Kraften i den geografiska dimensionen av data

Ett GIS (geografiska informationssystem) är en komponent i organisationens IT-miljö som är betydelsefull för möjligheterna att bygga rätt analysmuskler. Möjligheten stavas ”geografisk analys”. GIS:et som helhet är kort sagt en plattform och portal som använder den geografiska dimensionen för att hantera, sammanlänka, visualisera och dela data och analysresultat.

Länktips: