Lönsamhet är a och o för ett framgångsrikt företag. För att lyckas måste organisationer bland annat stärka sin besluts- och handlingsförmåga både operativt och strategiskt. Ett gemensamt och tydligt fokus på beslut och åtgärder i linje med verksamhets- och affärsnytta lägger grunden för detta. Och kraftfulla verktyg för analys, beslutsstöd och samverkan ger medarbetarna förutsättningar att faktiskt göra det som krävs.

För i praktiken handlar det om att ha kontroll på både intäkter och kostnader. Maximala intäkter förutsätter kunskap om marknaden, som gör att ert erbjudande motsvarar kundernas efterfrågan. Tjänsterna eller produkter måste vara de rätta, liksom pris och tillgänglighet. På kostnadssidan gäller det sedan att optimera processer och effektivitet med allt vad det innebär.

I båda fallen har den organisation som säkerställer förmågan att omvandla relevanta data till tydliga beslutsunderlag stora konkurrensfördelar.

IT-miljön behöver ett komplement

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är ett komplement till befintlig IT-miljö, som sammanlänkar stora datamängder och avslöjar nya mönster och samband i databruset.

Visualiseringar på smarta kartor tydliggör vita fläckar på marknaden för en viss produkt, rätt plats för etablering av nästa servicecenter eller var det finns resurser och tillgångar som är överflödiga, felplacerade, under- eller felutnyttjade. Och mycket mer förstås. Bara fantasin sätter gränser. Så är det faktiskt.

Visualisering jämförelse målgrupp

Exempel 1: Visualisering för jämförelse av var två olika målgrupper finns.

Data på karta ger aha-upplevelse

Ta fyra viktiga steg för att dra nytta av data med hjälp av en geografisk dimension:

  1. Börja enkelt och sätt era egna data på en digital karta. Det blir garanterat en aha-upplevelse att se era kunder, försäljningsställen, lager, fordon, konkurrenter och så vidare visualiserat på det här sättet.
  2. Komplettera med externa dataset som är relevanta för er verksamhet, till exempel demografiska data, data från myndigheter och kommun, data om infrastruktur eller indikatorer för risk.
  3. Analysera och visualisera – geografisk analys tar dina analyser till nya nivåer och visualisering av resultatet på smarta kartor gör de mest komplexa samband tydliga. Ställ frågor! Sätt relevanta data i arbete! Och testa olika scenarier!
  4. Fatta beslut baserade på verkliga fakta – naturligtvis är informationsprodukter och beslutsunderlag tillgängliga för alla inblandade parter i behovsanpassade gränssnitt – på kontoret eller i fält.

Länktips:

CRM-data visualiserat på karta

Exempel 2:  Visualisering som ger värdefull kunskap om hur kunder faktiskt nyttjar en organisations servicecenter.