Intresset för det värde geografisk information och analys kan ge i en organisation bara växer. Jag tror att nyfikenheten delvis beror på att kartor har blivit mer påtagligt tillgängliga via våra smartphones. Numer går vi alla omkring ”med kartan i fickan” och väldigt många använder ju faktiskt någon form av app med kartstöd mer eller mindre dagligen.

Men andra starka drivkrafter är digitaliseringen, den snabba förändrings- och utvecklingstakten i samhället och inte minst den allt hårdare konkurrensen på olika plan. Det gäller mer än någonsin att ha koll på läget.

Nyckeln till att lyckas med implementeringen och utväxlingen av ett GIS i en IT-miljö ligger i att:

1. Fokusera på processer och projekt som ger värde

Lite av tjusningen med GIS är att det har potential att skapa nytta i de flesta typer av processer och arbetsflöden. Den här infografiken ger dig en översikt.

Upptäck och utvärdera värdet genom att identifiera break through-projekt där fokuserade GIS-lösningar snabbt skapar stort värde för många i just din verksamhet. På så sätt blir införandet av GIS agilt, hanterbart och skapar snabbt värde i organisationen. I portallösningens natur ligger sedan att det är möjligt att successivt bredda användningen genom att sedan enkelt bygga på med tillämpningar för fler delar av organisationen.

Användarmönster i GIS

2. Avsätt tid och resurser

Att komma igång med och/eller bredda användningen av GIS är i praktiken en kombination av teknik- och processorienterad verksamhetsutveckling. För att lyckas med IT-projekt gäller det att människor och processer är i synk med och anpassade för den nya tekniken.

Därför är det viktigt att betona det självklara: Framgångsrik verksamhetsutveckling – som införande av GIS – förutsätter att tid och resurser avsätts. Det måste finnas utrymme även för kompetensutveckling, dokumentation, uppföljning, kommunikation och intern marknadsföring.

3. Dokumentera, följ upp och kommunicera

Kommunikation är viktigt i all förändring. Säkerställ att värdefulla erfarenheter och resultat dokumenteras. Använd organisationens kanaler för samverkan och kommunicera regelbundet det värde och den verksamhetsnytta GIS bidrar med.

Hitta meningsfulla mätetal, gärna tillsammans med andra delar av organisationen. Att fastställa förväntad ROI är ett kraftfullt redskap genom hela förändringsprocessen, men försök inte att mäta ROI för GIS som helhet. Åtm­­­instone inte till att börja med. Börja på projektnivå och följ insatser som ger stor nytta för många (enligt punkt 1) särskilt noga och strukturerat.

Till sist ett tips: I den mall som du kan ladda ner här nedan finns en ROI-kalkyl som kan vara användbar i sammanhanget.

Länktips: 

Ladda ner mall: Beräkna och följ upp ROI på GIS