Smart hantering av data och information är en förutsättning för framgångsrik digital transformation. Oavsett om du jobbar med bostäder, kommersiella och/eller industriella fastigheter eller infrastrukturprojekt är därför ett sömlöst digitalt flöde av data genom fastighetens hela livscykel en kritisk framgångsfaktor. Med det på plats för verksamheten en gemensam aktuell och faktabaserad lägesbild, i realtid när så behövs.

Men för att åstadkomma detta gäller det till att börja med att ha koll på sina data – vilka data som är viktiga och var de finns. När en organisation sedan vill förädla sina data till värde ställs man inför flera utmaningar. En stor och grundläggande sådan är att verksamhetens data ofta finns i separata system och databaser – man brukar prata om att data finns i ”silos” – utan koppling till varandra.

Nödvändigt att sammanlänka datakällor

Sprängkraften är därför enorm när en organisation inför ett nav som kan sammanlänka data från olika källor och miljöer i sin IT-infrastruktur. Ett GIS (geografiska informationssystem) använder den geografiska dimensionen för att göra just detta. För fastighetssektorn innebär det till exempel att data från CAD och BIM kan bli mer användbart och värdefullt. Vi på Esri Sverige kan hjälpa er att strukturera och konvertera ert data för att skapa förutsättningar för detta.

Tillämpningar för planering, design och förvaltning

Data från olika källor som förädlas till värdefull information gör det möjligt att fatta beslut och agera baserat på fakta. För den som jobbar med fastigheter gör till exempel en integration mellan GIS och BIM att information om både byggnaden på detaljnivå och dess sammanhang och omgivning finns samlat i ett och samma gränssnitt. Det här är några exempel på tillämpningar:

Visualisering av fastighet för planeringsfasen

Under planeringsfasen utvärderas bland annat byggnadens placering. Den här kartan visar volymen på den planerade byggnaden. Genom att kombinera byggnadsvolymen med omgivande geografiska data kan potentiella problem eller utmaningar, både ovan och under jord, upptäckas i ett tidigt skede.

Med GIS kan byggnadens påverkan på omgivningen undersökas i designfasen. I det här exemplet vill man titta närmare på den planerade byggnadens skuggeffekt på en intilliggande anläggning för solpaneler. I andra fall kan det till exempel vara viktigt att kunna visualisera hur siktlinjer från befintliga byggnader påverkas av nybyggnation. Men det skulle lika gärna kunna vara exempelvis bullernivåer eller översvämningsrisk som visualiseras på kartan.

Dashboard med BIM och GIS visualiseringar

Det här exemplet visar en dashboard för asset management i förvaltningsfasen. Gränssnittet ger en översikt av byggnaden och status på enskilda detaljer, som belysning, brandsläckare och rökdetektorer. Dashboarden visar var, när och hur många delar som behöver bytas ut och hur ofta de har bytts ut tidigare. Kartkomponenten gör det enkelt att navigera sig mellan information om våningsplan eller omgivande fastigheter.

Visste du att du kan använda dina befintliga Autodesk-programvaror och lägga till GIS-data och analyser genom en koppling till ArcGIS? Den här demon ger en inblick i hur det går till.

Länktips: