Företag som hanterar nätinfrastruktur är verksamheter som har enorma mängder tillgångar och resurser spridda i geografin att hålla ordning på. Dessa hanteras ofta av en stor personalstyrka, många gånger bestående av externa entreprenörer. När en sådan organisation hantera sina data på ett medvetet och fokuserat sätt händer det grejer. Effektiviteten ökar, resurser används optimalt, kvaliteten på det som levereras förbättras, likaså säkerheten.

Alla organisationer har tillgång till stora, och växande, datamängder. Problemet är att de finns i system och databaser utan koppling till varandra. I praktiken leder det till brister i kvalitet och tillförlitlighet, vilket i sin tur både är en säkerhetsrisk och begränsar värdet av datamängderna.

System som inte pratar med varandra en säkerhetsrisk

En verksamhet som hanterar nätinfrastruktur känner igen förkortningar som NIS, SCADA och ADMS. Det är alla olika kategorier av verksamhetssystem som alla hanterar data.

Rent krasst handlar det ofta om olika versioner av samma data som finns i flera av systemen, vilket ökar risken för missförstånd och felbedömningar.

En annan förkortning, GIS (geografiska informationssystem), kan sammanlänka dessa system och på så sätt starkt bidra till att organisationen kan omvandla data till verklig affärsnytta.

GIS som sammanlänkande nav i IT-miljön

GIS är den komponent i en IT-miljö som använder geografin för att knyta ihop, förädla och visualisera data från olika källor. Ett modernt geografiskt informationssystem är tjänstebaserat och blir på så sätt det nav – eller den digitala tvilling – där organisationer hanterar och konsumerar kvalitetssäkrad information och data, i ett sömlöst flöde och i realtid. Det spelar ingen roll vilket ursprung datamängderna har; de kan komma från NIS, SCADA, ADMS, asset management-system, CAD, sensorer, datainsamling i fält, myndigheter eller någon annan källa som är relevant för att lösa organisationens utmaningar.

Visualisering av nätinfrastruktur i app

Affärsnytta med digital tvilling av nät

Med GIS som nav får organisationen alltså tillgång till en datadriven gemensam lägesbild – eller digitala tvilling – som stärker förmågan att upptäcka och hantera möjligheter och problem. I praktiken bäddar den för faktabaserade beslut, vilket vässar både drift, underhåll och utbyggnad eller modernisering av exempelvis elnät. Konkreta affärsnyttor för en ett företag som hanterar nätinfrastruktur är:

Länktips: