En konsekvens av oroliga tider är att vi människor får upp ögonen för hur mycket tillgången till faktabaserad information faktiskt betyder på olika plan. I kristider blir det kort sagt extra uppenbart att tillförlitliga data är helt avgörande för att fatta väl underbyggda beslut i både privat och offentlig sektor.

I Sverige har vi så länge vi kan minnas varit förskonade från så omfattande kriser som utbrottet av COVID-19. Det vi nu i praktiken ser är ett skifte i fokus både för de initiativ som tas, de beslut som måste fattas och de åtgärder som genomförs.

Sammanlänkade data bäddar för faktabaserade beslut

Traditionellt tar företag fram analyser och beslutsunderlag med fokus på tillväxt – man söker insikter som driver optimal etablering eller marknadsbearbetning, operativ effektivitet, bättre utnyttjande av resurser och tillgångar och så vidare. I tider som dessa blir det nödvändigt att skapa en annan typ av informationsunderlag. Nu behöver vi insikter som vägleder organisationen genom krisen.

Dataset från olika källor behöver därför användas på nya, kreativa sätt för att få svar på svåra frågor. Genom att dra nytta av kraften i geografisk IT blir det möjligt att sammanlänka och förädla komplexa datamängder till överskådliga beslutsunderlag. Datavisualiseringar på dynamiska kartor gör att beslutsfattare, anställda, partners och kunder kan navigera sig genom krisen på ett bättre och tryggare sätt.

GIS vägleder företag under coronakrisen

GIS-sfären globalt ser hur företag använder geografisk analys, smarta kart-appar och dashboards med en kartkomponent för att hantera olika typer av coronarelaterade utmaningar:

  • Ett företag inom tillverkande industri har konfigurerat en ny dashboard för att bevaka status i produktionen, distributionsledet och hos andra partners i sin supply chain. Informationen gör det möjligt att hantera störningar och göra prioriteringar relaterat till försörjningskedjan när förutsättningarna ändras snabbt och hela tiden.
  • En aktör inom detaljhandeln skapade snabbt en GIS-dashboard som ger en överblick över öppna butiker och tillgänglig personal i relation till utbredningen av COVID-19. Denna visualisering av läget gör det möjligt att fatta väl underbyggda beslut om åtgärder när omständigheter ändras.
  • Företag inom service och handel sätter upp appar som använder till exempel data om kunders position och körtider, eller om olika typer av öppna serviceställen, i kombination med data om förekomsten av COVID-19 för att guida kunderna till den plats där de säkrast kan utföra sina ärenden.

Exempel på dashboards i privat och offentlig sektor

Både privat och offentlig sektor kämpar nu för att möta och hantera helt nya och mycket svåra utmaningar i coronakrisens spår. För att fatta de beslut som krävs är tillgången till tillförlitliga data alltså en avgörande faktor. GIS (geografiska informationssystem) har potentialen att vara det nav för data från olika källor som behövs.

Svar på svåra frågor ställer ofta krav på stora datamängder från både interna och externa källor. Ett GIS hanterar dessa data, i realtid när så behövs, och omvandlar dem till visualiseringar som ger företag:

  • värdefulla prognoser
  • möjlighet att jämföra olika scenarion och alternativ
  • verktyg för att följa status och utvärdera resultatet åtgärder
Wallmart dashboard med karta

Kartan är också ett effektivt gränssnitt för samverkan och kommunikation, både internt och externt. Ett exempel på det är den publika dashboard här ovan, som ger Wallmarts kunder information om var olika typer av service är tillgänglig.

Folhälsomyndighetens coronadashboard per 31 mars

Ett exempel på en dashboard för offentlig sektor är den informationstjänst kring COVID-19-läget i Sverige som Folkhälsomyndigheten har tagit fram i samarbete med oss på Esri Sverige. Den är vi faktiskt lite extra stolta över!

Länktips: