Digitaliseringsvågen har nått även fastighetsbranschen. En vanlig fallgrop när en organisation tar sig an sin digitaliseringsresa är att själva tekniken blir utgångspunkten. Alldeles för ofta är den första tanken att ”den här arbetsuppgiften borde vi kunna göra digitalt”. När man istället borde utgå från vad som krävs för att nå uppsatta affärsmål. Först när man vet vad man ska åstadkomma och behöver utveckla kommer teknik och lösningar in i bilden.

Ofta landar sådana utvärderingar och resonemang i att företaget vill skapa en bättre kundupplevelse eller effektivisera och optimera interna processer och arbetsflöden. Vi brukar råda våra kunder att identifiera processer arbetsflöden där digitalisering ger uppenbar nytta snabbt och låta dessa så att säga bli break-through-projekt.

Vinsten med ett digitaliserat dataflöde växer

Smart datahantering är i mångt och mycket nyckeln till all framgångsrik digital transformation. Det finns mycket att vinna på att återanvända samma data i alla faser genom fastighetens hela livscykel. Ett helt eller delvis analogt dataflöde är både ineffektivt och osäkert eftersom sannolikheten för att samma data finns i flera versioner i olika system, databaser – eller till och med lokalt på enskilda medarbetares datorer – är stor. Som upplagt för fel, missförstånd och tidsspill med andra ord.

Jobba därför aktivt med digitaliserade data redan i designfasen. Säkerställ sedan att data fortsatt hanteras konsekvent och strukturerat i ett gemensamt sömlöst digitalt flöde genom planering, bygge och förvaltning. På så sätt bygger verksamheten successivt upp en värdefull digital tvilling av sitt fastighetsbestånd. Faktum är att vinsten – både räknat i tid och pengar – bara blir större och större ju längre tiden går. Både effektiviteten och kvaliteten ökar helt enkelt när växande datamängder inte längre hanteras parallellt i flera versioner i olika processer och delar av organisationen.

Graf analog vs digital datahantering

Det här behöver du göra

Fem verkliga framgångsfaktorer för digitalisering av ett fastighetsbestånd är därför:

  1. Utgå alltid från verksamhets- och affärsnytta. Framgångsrik digitalisering handlar om verksamhets- och affärsutveckling, där tekniken bara är en av flera centrala beståndsdelar.
  2. Att se och hantera data som den strategiskt viktiga resurs det är lägger grunden för det fortsatta arbetet. För att göra det behöver organisationen först fastställa vilka data som är verksamhetskritiska för just dem. Sedan gäller det att bestämma hur de ska samlas in, struktureras och ajourhållas.
  3. Ersätt analoga flöden för datahantering med ett sömlöst digitalt dataflöde – hela vägen från fält till kontor. Konkret kan det också handla om att sammanlänka BIM och GIS.
  4. Satsa på en portallösning som garant för att hela organisationen använder samma, kvalitetssäkrade data genom fastighetens hela livscykel.
  5. Förädla relevanta dataset till rollanpassad information och beslutsunderlag som tillgängliggörs i appar och dashboards – när, var och på vilken enhet som helst, både mobilt och stationärt.

Navet i den digitala tvillingen

I ett modernt GIS (geografiskt informationssystem) används den geografiska dimensionen av data för att i realtid sammanlänka dataset från olika datakällor – exempelvis data om markförutsättningar, detaljplaner, demografi, infrastruktur, resurser, tillgångar och så vidare – och förädla dem till riktigt kraftfulla beslutsunderlag. GIS:et blir på så sätt ett nav som möjliggör en värdefull och levande digital tvilling av företagets fysiska fastighetsbestånd.

Länktips: