Alla organisationer som hanterar ett fastighetsbestånd har stor nytta av en digital tvilling som uppdateras och utvecklas i synk med sin fysiska motsvarighet. En digital tvilling byggd på relevanta data ger dig och din organisation en gemensam lägesbild som hjälper organisationen att bättre förstå möjligheter, utmaningar och händelser genom att analysera, modellera och visualisera baserat på data. Den blir ett gränssnitt som tar både beslut och handlingsförmåga till nya nivåer.

Digitala tvillingar kan skapas för både befintliga och nya byggnader. Men ju tidigare i fastighetens livscykel de skapas desto mer information kommer de att innehålla. Alla data och information som samlas in från projektering via konstruktion och byggande till förvaltning adderas kontinuerligt till tvillingen och nyttan bara växer.

Utgå från verksamhetsnytta

En riktigt värdefull digital tvilling består av tillräckligt mycket data av god kvalitet för att den ska kunna ge svar på frågeställningar som är viktiga i just din organisation – strategiskt och operativt i verksamhetens dagliga processer. Utgå alltså från verksamhetens behov och börja med fördel i mindre skala.

Olika behov genom fastighetens faser

I ett tidigt planeringsskede där syftet är att kommunicera visionen med externa aktörer kan det till exempel räcka med en grov modell för att kommunicera förändringen och hur beståndet kommer utvecklas inom ramen för projektet. Det ställer krav på en viss typ av data.

När så projektet framskrider och behöver konkretiseras mer finns behov av att visualisera och kommunicera med stöd av en mer detaljerad digital tvilling. Fler och andra data läggs till och det blir möjligt.

Digital tvilling

När projektet sedan ska realiseras och en BIM-modell utvecklas kan den läsas in i ett GIS (geografiska informationssystem), vilket gör det möjligt få tillgång till detaljerad information om byggnaden i dess geografiska kontext. Det skapar värde under projekterings- och byggfasen, men även senare i förvaltningsfasen då till exempel underhåll och energiförbrukning kan effektiviseras och optimeras.

Fyll på med data kontinuerligt – värdet växer successivt

Det finns alltså nyttor med en digital tvilling i alla detaljeringsgrader och faser av en fastighets livscykel. Men ju mer detaljerad information som finns tillgängligt, desto mer precisa slutsatser och beslut naturligtvis.

När en organisation kontinuerligt, medvetet och strukturerat fyller på och ajourhåller den data som driver den digitala tvillingen växer dess värde successivt i takt med att datamängderna förädlas.

Majoriteten av alla relevanta data i en digital tvilling av ett fastighetsbestånd kan kopplas till en geografisk position. Därför har GIS potentialen att bli det sammanlänkande nav som – med sin förmåga att förädla, visualisera och tillgängliggöra data och information i ett gemensamt gränssnitt – realiserar den digitala tvillingen.

Länktips: