Att vara ett företag som hanterar elnät handlar om att leverera el till kunder så driftsäkert och effektivt som möjligt – oavsett var kunderna finns. För att klara det måste hela organisationen, inklusive externa partners, ha tillgång till aktuell och tillförlitlig information om nätinfrastrukturen.

Idag hanteras den data som är nödvändig för att skapa dessa faktabaserade informations- och beslutsunderlag tyvärr alldeles för ofta i helt eller delvis analoga flöden. I praktiken bäddar det för risk för fel och misstag orsakade av dålig datakvalitet.

Fördelarna med ett digitaliserat dataflöde med stöd av GIS

Ett sömlöst digitalt flöde av data i och mellan alla faser av er asset management är därför nyckeln till framgång på så många plan. Att ta ett helhetsgrepp om en digitalisering av organisationens dataflöden ger i det här fallet fördelar som:

GIS (geografiska informationssystem) kan vara en avgörande möjliggörare i den digitala transformation som krävs. Det har nämligen potentialen att vara det komplement i en befintlig IT-miljö som knyter samman data från interna verksamhetssystem som NIS, relevanta externa datakällor, personal i fält, sensorer och så vidare. Till nytta för organisationer med en stor andel datahantering i fält – exempelvis företag som hanterar nätinfrastruktur – är dessutom kompetenta fältappar helt naturligt en central aspekt av ett GIS.

Mer nytta med data i fem steg

Ta fem steg för att uppnå fördelarna med datadriven asset management med stöd av GIS:

  1. Sätt resurser och tillgångar på kartan: Att digitalisera relevanta data och visualisera dem på smarta kartor är första steget mot en gemensam lägesbild och överblick över er asset management.
  2. Implementera en plattform som knyter samman data: Ett gemensamt gränssnitt för all data och information i hela arbetsflödet – från kontor till fält och tillbaka – stärker förutsättningarna för samverkan och därmed operativ effektivitet avsevärt.
  3. Planera och koordinera med stöd av smarta kartor: Data som visualiseras på kartor ger en överblick över det operativa läget, i realtid när så behövs, vilket gör det möjligt att planera insatser och fördela resurser och personal med precision.
  4. Utforska och samla data med GIS-appar: Situations- och rollbaserade appar gör det möjligt att ha med sig digitala kartor, data och information var som helst – även offline när det behövs. De mobila apparna gör det möjligt att hitta rätt i infrastrukturen, tilldela och ta emot arbetsuppgifter, förutse faror och risker i omgivningen, ajourhålla data direkt på plats och mycket mer.
  5. Bevaka och spåra tillgångar och resurser med geografisk information: Relevanta data som sammanlänkas och visualiserar blir en digital tvilling av den fysiska nätinfrastrukturen. Gränssnittet ger operativa chefer en överblick över händelser, störningar och insatser, vilket gör det möjligt att agera baserat på fakta i realtid.

En svit av appar för alla behov och olika situationer

I ett komplett portal-GIS om vårt ArcGIS är sviten av fältappar en viktig och prioriterad komponent. I fältsviten finns en uppsättning appar för fokuserade behov som olika aspekter av insamling av data, navigering och hantering av arbetsordrar. På motsvarande sätt finns naturligtvis appar som är anpassade för skrivbordsarbete där det gäller att hantera, bearbeta och konsumera data och information.

Länktips: