Omställningen till förnybar energi är helt avgörande för en hållbar utveckling av vår värld. Och faktum är att förmågan att producera smartare och renare el av naturen har en nära koppling till geografin. Därför är geografisk IT en resurs att räkna med för att ta fram beslutsunderlag som driver utvecklingen framåt och i rätt riktning.

En rapport från 2019 pekar ut solenergi och vindkraft som vägen framåt för ett radikalt minskat koldioxidavtryck från energisektorn. I båda fallen gäller det att identifiera rätt plats för de anläggningar som krävs. Den bästa möjliga platsen optimerar energiproduktionen med minimal inverkan på natur och omgivning.

Faktabaserade beslut med stöd av smarta kartor

I affärsutvecklingsfasen behöver företag därför väga samman en rad faktorer. Med geografisk IT och intelligens blir det möjligt att sammanlänka, analysera och visualisera relevanta data om:

  • Förutsättningar i den fysiska miljön (till exempel mark, geologi, vatten, vind, solljus, bebyggelse och växtlighet)
  • Socioekonomiska parametrar (exempelvis befintlig infrastruktur, boendemiljö, lagar och restriktioner)
  • Hänsyn gällande supply chain (det vill säga förutsättningar för transport och logistik)

Smarta interaktiva kartor, som tillgängliggörs i roll- och behovsanpassade appar och dashboards, gör det möjligt för alla berörda, internt och externt, att ta till sig insikter och kunskap som mejslas fram ur de mest komplexa datamängder.

Visualiseringar sätter möjligheter i ett sammanhang

Det här fallet när ett fiktivt företag ska identifiera rätt plats för etableringen av en vindkraftspark exemplifierar hur det kan gå till. Det görs en geografisk analys som tar hänsyn till parametrar som avstånd till infrastruktur och bebyggelse, samt natur- och miljöintressen i ett givet område.

Analysresultatet pekar ut de platser som markeras med blått på kartan här nedan som lämpliga (1). Genom att ändra bakgrunden, eller baskartan, blir det enklare att få en överblick över platserna i sitt sammanhang (2). En visualisering i 3D kan dessutom vara effektiv ibland (3).

Visualiseringar etablering vindkraft

Nytta i anläggningens hela livscykel

Den data som hanteras i ett GIS (geografiska informationssystem) i projekt- och affärsutvecklingsfasen kommer med fördel till nytta i anläggningens fortsatta livscykel. Under byggnationen och för operativ effektivitet, optimalt underhåll och asset management när anläggningen är i drift.

Värdet och nyttan bara växer vartefter den digital tvillingen fylls på med nya och aktuella data.

Länktips: