I digitaliseringens tidevarv är det lätt att få känslan av att drunkna i data. För långsiktigt framgångsrika och hållbara företag är förmågan att omvandla stora komplexa datamängder till tydliga beslutsunderlag och greppbar insikt därför helt avgörande. Smarta interaktiva kartor är en resurs som, med sin unika egenskap att sätta data i en kontext, kan hjälpa din organisation att åstadkomma just det.

Man kan med rätta säga att geografisk analys och visualiseringar på digitala kartor lyfter fram mönster och samband som annars inte kommer fram i det brus eller buller (på engelska pratar man i det här sammanhanget om ”noise”) som mängden rådata i praktiken skapar.

Oanade mönster och samband med stöd av geografin

Den geografiska dimensionen bidrar starkt till förädling av data genom att med stöd av kartor och ytor med färg avslöja kluster av händelser, hot spots för möjligheter och risker samt viktiga rörelsemönster som annars lätt försvinner i databaser, tabeller och stora kalkylark.

En av den geografiska analysens absoluta styrkor är dessutom regressionsanalyser, som hjälper dig att förutse vad som kommer att hända baserat på historiska data.

Exempel: Stockholms stads bullerkarta

Som av en händelse, och apropå det här med buller, är Stockholms stads bullerkarta ett bra exempel på datavisualisering med stöd av kartor. Kartan visualiserar i det här fallet beräknade ljudnivåer från väg- och spårtrafiken i både 2D och 3D. De data som används baseras på stadens senaste strategiska bullerkartläggning och omfattar både faktiska registrerade trafikflöden och modellberäknade data för de gator där trafikmätningar ännu inte har gjorts.

Bullerkarta Stockholms stad

Observera att den här kartan ger en översiktlig bild av läget. För mer exakta ljudnivåer kan det för vissa platser behövas förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till lokala förhållanden. Dessa mer detaljerade data kan naturligtvis också med fördel visualiseras på en eller flera kartor.

Länktips: