Organisationer som hanterar elnät brottas med utmaningar som en föråldrad nätinfrastruktur, mer extremväder och förändrade användarmönster och förväntningar från kundernas sida. Framgång förutsätter därför mer än någonsin asset management som maximerar nätets leverans och prestanda, balanserar risk och säkerställer kostnadseffektivitet.

Mognadsgraden i företagens hantering av sin asset management varierar. Från ett mer passivt förhållningssätt där man helt enkelt reagerar på fel när de uppstår. Via planerat schemalagt underhåll baserat enbart på tillgångens ålder. Till prediktiva förebyggande modeller som tar hänsyn till hur och när tillgångar och resurser har använts.

Nyckeln till moderniserad asset management för nät

Den sistnämnda mer strategiska approachen med optimering i fokus förutsätter tillgång till faktabaserade beslutsunderlag som baseras på stora komplexa datamängder, ofta i realtid. I många fall går mognaden i fråga om asset management hand i hand med hur långt organisationen har kommit i sin digitala transformation.

Företag i branschen som kompletterar sitt NIS med GIS (geografiska informationssystem) tar hävstång med den geografiska dimensionen för att bli bättre på att:

  • Optimera tillgångars värde i hela dess livscykel
  • Analysera och utvärdera nätets prestanda och leverans
  • Skapa bättre förutsättningar för transparens i arbetsflöden och processer – från arbete i fält till kontoret
Figur förmågor i ArcGIS

Nyttan med datadriven digital tvilling av nätinfrastruktur

Många företag i branschen använder redan GIS, men i begränsad omfattning och bara i vissa delar av verksamheten. Ett komplett GIS har förmågan att hantera och länka samman data från NIS med andra relevanta datamängder som till exempel mätarinformation. En annan avgörande förmåga är i nästa steg att förädla data för att visualisera komplexa mönster och samband som blir underlag för beslut om utbyggnad och förbättringar i nätet.

De smarta kartor som genereras i ett GIS blir ett gränssnitt att samverka kring, som stärker verksamhetens kommunikation och gör det möjligt att vrida och vända på olika scenarion och alternativ i dess asset management.

Man kan likna det vid en datadriven digital tvilling av nätinfrastrukturen, som utvecklas i takt med att dess fysiska förlaga förändras och på så sätt alltså blir både en gemensam operativ lägesbild och underlag för välgrundade strategiska beslut.

Länktips: