Digitalisering är ett begrepp som ofta används ganska slentrianmässigt när man pratar om en övergång till att jobba digitalt. Framgångsrik digital transformation handlar i själva verket till stor del om att förändra hur man faktiskt jobbar. Att gå från analoga till digitala verktyg – från papper till app – är naturligtvis en pusselbit. Men för att driva utveckling och verklig transformation måste siktet vara inställt på att även förändra yrkesroller och verksamhetskritiska processer.

Det här resonemanget är saxat ur ett samtal på temat ”digitalisering i skogsnäringen” som min kollega Oscar Monell hade med Erik Willén, processledare för digitalisering på Skogforsk, i somras.

Skogsnäringen trogen GIS-konsument

Just skogsnäringen är en bransch som sedan länge använder och drar nytta av geografiska data och GIS (geografiska informationssystem). Det är en naturlig följd av att ett effektivt skogsbruk är beroende av att veta var skogen står, hur beståndet kan utvecklas och avverkas, samt hur råvaran slutligen transporteras till industrier och fabriker så optimalt som möjligt. Majoriteten av den data som kan beskriva detta kan kopplas till en geografisk position.

Nyttan av geodata och GIS på digitaliseringsresan

Samtalet i fråga lyfter ett antal saker som exemplifierar hur skogsnäringen drar nytta av geodata och GIS på digitaliseringsresan, nämligen att man:

  • sammanlänkar geodata och data från affärssystem för att skapa värde och affärsnytta i hela försörjningskedjan.
  • tar med sig appar med en kartkomponent när man jobbar i fält, både för att samla in eller ajourhålla data och för att konsumera analyser och information
  • använder laserdata och satellitbilder för att effektivisera och kvalitetssäkra insamling av data. I det här sammanhanget nämns även användningen av drönare, AI och machine learning som bubblare.
  • jobbar aktivt med standarder för data och hur de flödar, och där finns positionen eller den geografiska dimensionen med som en naturlig del

Summering och trendspaning

Erik och Oscar blickar dessutom framåt och ser att utvecklingen även fortsatt går mot att det blir enklare och enklare att få tillgång till och kombinera datamängder. De flaggar dock för utmaningen att hitta relevanta data. Och Erik ger rådet att fokusera på det som generar värde och konstaterar att:

Det krävs en bra beskrivning av skogsbeståndet för att tjäna pengar på det och då behövs geodata.

En trendspaning för skogsnäringen från Erik Willén och samtalet i sin helhet hittar du här.

Länktips: