Företag och organisationer i alla branscher har minst en gemensam utmaning; tillgången till faktabaserad aktuell information. Det florerar mängder av rapporter och Excel-filer i verksamheten. Men det är tidsödande att ta fram dem och tillförlitligheten är lite si och så eftersom informationen alltför ofta baseras på en helt eller delvis manuell hantering av data. Felkällorna är med andra ord många.

I praktiken innebär det att organisationen inte har den kvalitetssäkrade och gemensamma lägesbild den behöver. Det gör bland annat att risk- och krishanteringen inte är optimal, vilket i sin tur leder till säkerhetsbrister som påverkar:

  • Affärskontinuiteten – Att ha koll på potentiella hot och vara beredd att agera snabbt och rätt när det oväntade händer är en central uppgift för chefer idag. Oavsett om man ställs inför en pandemi, extremväder, brand i en produktionsanläggning, strömavbrott eller omfattande trafikstörningar gäller det att vara rustad att hantera situationen så bra som möjligt och i möjligaste mån säkra den dagliga verksamheten.
  • Optimalt nyttjande av tillgångar och resurser – Insikt om var värdefulla tillgångar och resurser finns i förhållande till potentiella och förutspådda hot är avgörande för att förstå hur och när risker påverkar verksamheten. En gemensam lägesbild som tillhandahåller den typen av information och beslutsunderlag som krävs gör det möjligt att hantera produktivitet och försörjningskedja även i en krissituation.
  • Personalens trygghet – Många företag och organisationer har en betydande mobil arbetsstyrka som ofta jobbar i farliga miljöer på byggarbetsplatser, industriområden, i skogen eller med fysisk nätinfrastruktur. Avsaknad av tillförlitlig och aktuell information kan vara förödande. Samtidigt som möjligheten att se var fält- och servicepersonal befinner sig är viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Risk: Data som hanteras i silos

Nyckeln till bättre information och beslutsunderlag – operativt och strategiskt – är att tillgängliggöra och sammanlänka de datamängder som i dag hanteras i systemsilos och saknar förmågan att ”prata med varandra”. Mängden data växer sedan länge explosionsartat, både i traditionella databaser och genererade av ny teknik i form av exempelvis drönare, sensor- och rörelsedata, IoT och AI. Oavsett källa behöver datamängderna inkluderas i ett sömlöst digitalt flöde av data.

Dashboard för övervakning av supply chain i realtid

GIS viktig kugge i IT-miljön

En komplett GIS-plattform (geografiska informationssystem) är en i sammanhanget viktig kugge i en organisations IT-miljö. Den tillför bättre förutsättningar att hantera, sammanlänka, förädla och dela data – oavsett om man finns på kontoret eller har mobila arbetsuppgifter i fält. Plattformen bidrar dessutom med intelligens i form av kvalificerade och visualiserade analyser, i realtid och prediktivt.

Länktips: