En digital tvilling är en digital representation av verkligheten som sammanlänkar och visualiserar relevant data i realtid från flera källor. Med tvillingen kan man simulera åtgärder eller händelser för att förstå vad och när något behöver åtgärdas. Du får då veta hur verksamheten kan påverkas. Det innebär att du kan få en bättre uppfattning när underhåll behöver ske för att undvika slentrianmässiga renoveringar. Det kan även handla om att budgetera för framtida underhållsbehov, med andra ord ett verktyg för smartare förvaltning.

En digital tvilling ger bättre beslutsunderlag för tillgångar över hela livscykeln. Med IoT, Big Data, BIM modeller, simuleringar etc. kan en sammanställning av relevant data skapa förståelse för tillgångars status. Det innebär bättre beslutsunderlag för tillgångars enskilda och samlade livscykel samt riskbedömning givet mål. Genom att förutsäga tillgångars livscykel kan du fatta informerade, datadrivna beslut inom asset management.

Datadrivna beslut för asset management

Med en digital tvilling får du status i realtid över dina asset för datadrivna beslut över hela livscykeln. Du kan enklare kommunicera med intressenter och du får en bättre förståelse för vilka tillgångar som behöver åtgärdas. Tack vare den digitala tvillingen över tillgångar skapar man en bättre förvaltning över hela livscykeln.

1. Snabbare och bättre insikter

En digital tvilling möjliggör användande av realtidsdata för bättre kontroll och optimering av tillgångar. Du kan till och med få status i realtid. Dessutom kan en digital tvilling också ge råd baserat på historisk data vilket skapar insikter och möjliggör snabbare och bättre beslutsfattande.

2. Optimerar tillgångarna och simulera framtiden

En digital tvilling kan simulera framtida aktiviteter för att förstå utfallet. Detta innebär att fastighetsägare kan skapa scenarier och utföra testsimuleringar för att identifiera områden för förbättring samt förutse fel. Då blir det enklare att förstå det framtida underhållet bättre dvs. när man behöver reparera tillgången innan den går sönder.

Genom att kombinerar data och användarmönster är det möjligt att göra kostnadseffektiva underhållsplaner som genererar rätt åtgärder, möjlighet till minskning av t.ex. materialkostnader eller effektiv användning av arbetskraft samt bättre kontroll på budget.

3. Bättre kommunikationen internt och mellan företag

En digital tvilling ger en total översikt med information i realtid och transparens mellan individer och organisationer. Digital tvilling skapar därför möjlighet till samsyn i hela ekosystemet av användare, vilket också underlättar information och kommunikationen för samtliga användare. Hela teamet får en förståelse för vad som behöver göras samt stöd i kommunikation mot entreprenörer för att de lättare skall förstår sin uppgift och framförallt var arbetet skall utföras. Bilden nedan visualiserar en karta med åtgärd för en fastighet som kan användas både internt och externt.

4. Bättre förståelse för när och var åtgärder har gjorts för bättre hållbarhet

Digital tvilling skapar bättre möjlighet till effektivare drift av verksamhet vilket också medverkar till att det blir lättare att göra val som påverkar hållbarhet. Historisk data som är samlad i en vy ger bättre insikter. Digital tvilling kan därför utgöra grunden för den cirkulära ekonomin, att till exempelvis välja rätt material under hela livscykeln.

Hur lyckas du med en digital tvilling?

Vi behöver alla hänga med i digitaliseringen därför är det viktigt att ta till sig förändringarna för att behålla konkurrenskraften. För att lyckas behöver man se data som en viktig resurs och förankra nyttan i ledningsgruppen så de förstår värdet av en digital tvilling. Självklart är det även viktigt att starta projektet som en pilot för att börja i mindre skala för att lära sig under gång samt ge möjlighet att förankra bredare i organisationen. Sist men inte minst bör man utvärdera pilotprojektet och ta fram en strategi där man tar beslut om prioritering och val av IT-system som uppfyller förväntat stöd i det dagliga arbetet.

Länktips: