I många organisationer och företag har en betydande andel av arbetsstyrkan mobila uppgifter. Personal som jobbar ute ”på fältet” med inventeringar, inspektioner, service-, drift- och underhållsarbete. En digitaliserad process för hantering av data och information är naturligtvis extra värdefull i den här typen av organisation.

I praktiken innebär det att man slänger penna och papper, skrotar helt eller delvis analoga flöden av data. En förutsättning för att genomföra den här typen av digital transformation av verksamhetskritiska arbetsflöden är tillgång till användarvänliga gränssnitt och appar för olika behov – i fält och men också på kontoret.

Figur förmågor i ArcGIS

Det mobila arbetet i fält kan alltid kopplas till en plats eller position. Därför är en GIS-plattform (geografiska informationssystem) och dess fältappar ett värdefullt IT-stöd, som möter många av organisationens utmaningar och ger fördelar som:

Tillgång till kvalitetssäkrade data och information

Ett digitalt sömlöst flöde av data och appar med en kartkomponent underlättar både insamling och ajourhållning av data. Uppdatering kan effektiviseras och ske kontinuerligt. Manuella arbetsmoment minimeras och felkällorna blir färre. Datakvaliteten ökar och tillgången på tillförlitlig aktuell information säkras.

Koordinering och operativ effektivitet

Ett GIS omvandlar data till en visuell gemensam lägesbild som gör det möjligt att överblicka status, tillgängliga resurser, samt pågående, utförda och kommande uppdrag. Arbetsledaren får via behovsanpassade gränssnitt och dashboards tillgång till faktabaserade underlag både för optimalt nyttjande av resurser och fördelning av arbetsuppgifter.

Optimerade leveranser och nöjda kunder

Den gemensamma datadrivna lägesbilden bäddar för optimering och kostnadseffektivisering i alla led.  Det lönar sig helt enkelt att ha koll på läget. Förutsättningarna att agera snabbt och rätt förbättras. Dubbelarbete elimineras. Produktiviteten ökar, liksom kundnöjdheten.

Trygga och säkra arbetsförhållanden

Ändrade förutsättningar och förhållanden i fält kan bidra till osäkerhet och dessutom begränsa möjligheterna att leverera som överenskommet. Verktyg och gränssnitt för kommunikation, och tillgång till tillförlitlig information optimerar enskilda medarbetares säkerhet under arbetsdagen. Att på ett smidigt sätt kunna få tillgång till en information man behöver ger en trygg arbetssituation.

Nyckeln till affärsnytta

Sammanfattningsvis:  En digitaliserad process för mobil insamling och hantering av data är nyckeln till affärs- och verksamhetsnytta i många organisationer. Den lägger grunden för data och information av hög kvalitet. Data som man kan lita på och som är en förutsättning för både säker dokumentation och riktigt vassa analyser och beslutsunderlag.

Länktips: