En gemensam datadriven lägesbild ger organisationer tillgång till faktabaserad information och därmed koll på vad som händer här och nu, gärna i realtid. Den optimala lägesbilden ger dessutom insikt och förståelse för varför händelser och situationer uppstår, och inte minst vad det innebär. I förlängningen innebär det att man kan öka effektiviteten och minimera risker i verksamheten.

Oavsett om du behöver kunna förekomma driftsstopp, identifiera elavbrott eller vattenläckor för att påbörja felavhjälpning innan skada skett eller om du som i exemplet nedan vill hålla koll på positionering av rörliga assets och flagga upp i kartan när de kör in i ett specifikt område har du nytta av en visuell lägesbild.  Andra exempel kan innebära övervakning av fasta platser med uppdaterande visualiserade data som ger svar på frågor som ”finns det några öppna dörrar”, ”vad är luftfuktigheten och vattennivån” eller ”fungerar vår sändare som den ska”?

Digitala arbetssätt lägger grunden

Faktum är att föråldrade manuella arbetssätt ofta begränsar möjligheterna att få tillgång till den gemensamma lägesbild man behöver för att utveckla de förmågor som krävs. Organisationer som har kommit en bit på sin digitaliseringsresa har därför ett försprång i det här avseendet.

 De har helt enkelt skapat förutsättningar att dra nytta av data för att fatta beslut som bäddar för optimal servicegrad, effektiv ärendehantering, leveranssäkerhet, bättre risk- och krishantering och mycket mer.

När vi pratar med våra kunder om deras behov kring nulägesbild handlar dialogerna oftast om att öka säkerheten, bli mer effektiv och minimera risk.

Värde 1: Säkerhet

Om vi börjar med säkerhet så kan aktuell och uppdaterad information vara kritiskt för att undvika olyckor. Att veta att elen verkligen är avstängd innan du klättrar upp i stolpen är såklart nödvändigt ur ett säkerhetshänseende, men även att hålla koll på förändringar på en byggarbetsplats kan vara kritiskt. ”Vart var det vi flyttade gasflaskorna till nu igen?” Att då tydligt kunna kommunicera via en digital karta kan vara A och O för att tryggt sprida insikter samt skapa en tillit och ett förtroende inom organisationen för att rätt beslut fattats.

Värde 2: Effektivitet

Genom en aktuell nulägesbild kan företag även effektivisera sina processer genom att inte behöva gräva fram och kvalitetssäkra informationen inför varje beslutsprocess. Det innebär att ett flöde av information tillgängliggörs i de applikationer där behovet finns, snarare än att ta fram och kvalitetssäkra information vid varje enskilt tillfälle. Det medför exempelvis att vid en felanmälan i en fastighet går det snabbt och smidigt att identifiera vilken underhållsreparatör som är närmst och därefter via en digital arbetsorder se till att felet blir avhjälpt.

Värde 3: Riskminimering

När det kommer till riskminimering så finns det flera olika perspektiv som gynnas av en aktuell nulägesbild. I alla beslutsprocesser krävs aktuella underlag för att besluten ska fattas på rätt grunder, att säkerställa en process som garanterar uppdaterade underlag innebär att en riskfaktor plockas bort. Men riskminimering kan även innebära att rätt underlag säkerställer att information om trafikstockningen på den tilltänkta rutten gör att leveransen kan ruttas om och därmed komma fram i tid eller att mönster och trender kan uppfattas och situationer därmed förutses innan de faktiskt uppstått.

GIS-plattform möjliggör gemensam lägesbild

En aktuell nulägesbild kan betyda olika saker i olika situationer och för olika organisationer. Ibland är det nödvändigt med realtidsuppdateringar, ibland räcker det med minutvisa uppdateringar och ibland kanske det räcker med ett ännu glesare intervall. Klart är att en uppdaterad informationsmängd som delas och kommuniceras via ArcGIS-plattformen och dess verktyg bidrar med kritisk nytta i alla situationer på ett oerhört tydligt och kostnadseffektivt sätt.

Länktips: