Organisationer och företag med geografiskt spridda tillgångar och resurser har en särskild utmaning i att upprätthålla och tillgängliggöra en aktuell gemensam lägesbild. Många gånger är det som saknas ett digitalt arbetsflöde. Nyckeln till framgång är därför digitalisering av den data och information som flödar, så att säga end-to-end, i de processer som omfattar personal både mobilt på fältet och stationärt på kontoret.

En lösning med appar för alla behov i ett sådant arbetsflöde skapar förutsättningar för en gemensam lägesbild verksamheten kan lita på.

Appar för alla delar av ett digitalt arbetsflöde i fält

Rent konkret blir en fältsvit riktigt kraftfull när den innehåller appar för:

  • Planering – Faktabaserade visuella underlag gör att ansvariga kan planera med precision, vilket innebär att rätt åtgärd utförs på rätt plats vid rätt tidpunkt och med optimal resurs.
  • Samordning – Arbetsledare tilldelar uppgifter och mobil personal i fält rapportera status i ett digitalt sömlöst flöde av data. Det bör att tydligheten ökar i alla led eftersom alla oavsett roll har en gemensam informationskälla.
  • Navigering – Genom att använda data om egna vägnät, aktuell trafiksituation och andra situationsspecifika förutsättningar blir det möjligt att skapa och visualisera rutter som ger leveranssäkerhet.
  • Datainsamling – Minimera manuella moment i samband med datainsamling eller ajourhållning exempelvis vid inspektioner, inventeringar eller underhållsarbete. På så sätt ökar effektiviteten, samtidigt som antalet felkällor minskar och datakvaliteten förbättras.
  • Operativ översikt – Datadrivna gränssnitt och dashboards ger verksamheten en faktabaserad överblick över läget, vilket skapar förutsättningarna att fatta beslut och agera snabbt och rätt.
Mobila användargränssnitt för digitalt arbtetsflöde i fält

Fältappar för hantering av data lägger grunden

En komplett GIS-plattform som vårt ArcGIS har appar för alla dessa delar av en digital fältprocess.

Det säkerställer att relevanta data hanteras i ett sömlöst digitalt flöde, med allt vad det innebär i form av ökad effektivitet, säkerhet och tillgång till tillförlitliga data, i realtid när så krävs.

Med GIS (geografiska informationssystem) blir data insamlad i fält helt naturligt en viktig komponent i en gemensam datadriven lägesbild. Teknologin möjliggör kort sagt vyer där fältdata i kombination med andra för arbetsflödet relevanta data visualiseras och tillgängliggörs i behovs- och rollanpassade appar.

Flexibelt och kostnadseffektivt med GIS

Nyckelfunktionerna i ArcGIS fältsvit finns alltså där när du behöver dem. Apparna är användarvänliga och kan anpassas efter behov, vilket innebär att en ny lösning inte behöver köpas in inför ett nytt inventeringsprojekt eller när nya önskemål och krav uppstår. Tekniska förutsättningar som i slutänden betyder en hel del för flexibiliteten och kostnadseffektiviteten i en verksamhet.

Länktips: