Att göra innehållet i en tung rapport lättillgängligt är en utmaning. Det tog Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fasta på redan i planeringsstadiet av det gemensamma regeringsuppdraget att identifiera riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige. Nu är rapporten, som för första gången ger en samlad bild av läget, klar och publicerad. Dessutom finns en kompletterande kartvisningstjänst som gör informationen lättare att överblicka och ta till sig.

Vi fick en pratstund med uppdragsledare Kerstin Konitzer (SGI) som berättar att uppdraget bottnar i den nationella strategin för klimatanpassning, där just ökad risk för ras, skred, erosion och översvämning lyfts fram som klimathot i Sverige. Arbetet pågick i två år och nu finns alltså en rapport som identifierar tio nationella riskområden och vilka konsekvenser dessa risker får för människors liv och hälsa, för ekosystem och infrastruktur, bebyggelse och kulturarv.

Valet av presentationsverktyg

Resultaten ska förutom att belysa riskerna ge vägledning till beslut, som i sin tur leder till hållbara åtgärder för att förebygga de klimatrelaterade risker som identifieras. Kerstin Konitzer berättar vidare:

Stora mängder data skulle analyseras och informationen är komplex, så rapporten blir tung. Därför insåg vi redan från början att vi ville komplettera den med någon typ av kartvisningstjänst som skulle göra innehållet mer lättillgängligt.

Valet föll på att skapa en webbaserad kartvisningstjänst med hjälp av presentationsverktyget ArcGIS StoryMaps, som har förmågan att länka in dynamiska kartor som visualiserar analysresultaten.

Riskområden presenterade i StoryMap

Analys av stora mängder data

Riskkartorna i tjänsten är alltså resultatet av geografiska analyser gjorda i ArcGIS. Analyser som omfattar omkring 40 olika typer verksamheter. Genom att ta hävstång på stora mängder data om exempelvis jordarter och markens egenskaper, stigande havsnivå och förväntade översvämningar påvisas om de här särskilt viktiga verksamheterna är belägna i områden där det finns förutsättningar och därmed risk för ras, skred, erosion eller översvämning.

Interaktiva kartor mervärde för kommuner

Uppdraget har i grunden ett nationellt fokus, men eftersom det finns ett tydligt och växande behov hos kommunerna drivet bland annat av nya krav i Plan- och bygglagen (PBL) tog myndigheterna initiativ till ett bredare ansats. Analyserna gjordes därför även per kommun, vilket innebär att kartvisningstjänsten omfattar interaktiva kartor där analysresultatet kan utforskas på kommunnivå.

– Det känns verkligen bra att kunna skapa det här mervärdet för kommunerna, säger Kerstin.

Interaktiva kartor riskområden kommun

Metodik från analys till presentation kan återanvändas

Nu är uppdraget alltså slutfört och identifierar både tio nationella riskområden och risker per kommun. Rapporten är överlämnad och kartvisningstjänsten publicerad, och uppdragsledaren kan konstatera att myndigheterna har utvecklat och sjösatt en hållbar metodik från analys ända till presentation. Den kan appliceras på andra uppdrag både lokalt och nationellt, och för flera faktorer och aspekter samtidigt. I och med att uppdraget var uttalat gemensamt för SGI och MSB har det också funnits nya och bättre förutsättningar att samanalysera och matcha underlag. Även i det sammanhanget har ArcGIS spelat en roll som nav för samverkan kring data.

Kartan som gemensam interaktiv vy

Att ha en kartvisningstjänst som en del av planen redan från början var ett lyckat drag. Utmaningen var att presentera stora datamängder och komplexa analyser. Tillgänglighet och interaktivitet har varit ledord i utvecklingen av tjänsten.

– I praktiken har det gett oss en samlad presentation och levande redovisning av analysresultatet att dela med framför allt politiker och tjänstemän i stat, myndigheter och kommun på ett effektivt sätt, avslutar Kerstin Konitzer.

Läs mer:

Kommentar: Motivet på fotot illustrerar översvämning, men har i övrigt inget med innehållet i rapporten att göra.