Under hela processen från etablering och affärsutveckling till underhåll och drift är tillgången till data och information en kritisk framgångsfaktor. Att redan från början ha all den data som behövs, tillgängligt i ett gemensamt gränssnitt, gör att förutsättningarna för både lönsamma investeringar och operativ effektivitet blir de bästa. Ett sömlöst digitalt flöde av data som omfattar hela organisationen, och alla delar av processen, gör det möjligt att åstadkomma just detta.

En GIS-plattform (geografiska informationssystem) är ett komplement till befintlig IT-miljö som knyter samman, förädlar och tillgängliggör data på det sätt som krävs. Oberoende av om medarbetaren exempelvis har rollen som affärsutvecklare, driftsansvarig eller jobbar med inspektioner ute i fält.

Här får visualiseringar av data för en fiktiv vindkraftsetablering illustrera hur det funkar.

Beredning av underlag och bedömning av platsens potential

Datadrivna GIS-kartor ger till att börja med exploatören ett kraftfullt gränssnitt för bedömning av en plats potential och lämplighet för etablering. GIS-teknologin gör det möjligt genom att sammanlänka och visualisera relevanta myndighetsdata; om exempelvis geologiska förutsättningar, markslag, markägare, fastighetsgränser, riksintressen, väder och befintlig infrastruktur, med egna verksamhetsdata om resurser, existerande anläggningar, tänkbara etableringar med mera.

Interaktiva kartgränssnitt blir sedan ett värdefullt verktyg för att utskilja mönster och samband i komplexa datamängder, jämföra scenarion och göra vassa analyser. Resultatet blir ett beslutsstöd som ger både den överblick och detaljinformation som krävs för att välja den plats som ger maximal avkastning på investeringen.

Inspektion och insamling av data i terräng

Potentiell plats för etablering behöver i nästa steg inspekteras. Platsen markeras därför på en digital karta, som tillsammans med nödvändiga data och information görs tillgängligt i en behovsanpassad mobil fältapp. Personal beger sig ut i fält för att göra de bedömningar och mätningar som krävs. Till sin hjälp har de nu ett kartgränssnitt som gör det möjligt både att ta emot information, och registrera och uppdatera data med verklig precision. Nyregistrerad aktuell information blir i och med det direkt tillgänglig för medarbetare inne på kontoret, i realtid om så behövs.

Ett delvis digitalt arbetsflöde med pdf-kartor, Excel-filer och manuell överföring av data in i verksamhetens system är nu ett minne blott.

Gränssnitt i arbetsflöde med stöd av ArcGIS

Efterbearbetning och stöd för beslut

Eftersom hanteringen av data sker i ett digitaliserat arbetsflöde kan samspelet mellan medarbetare i fält respektive på kontoret ske helt sömlöst. Oavsett var de befinner sig använder de alltså samma data. Utan, eller med minimal, manuell hantering i alla steg. Något som sparar både tid och pengar. Men som i praktiken också innebär att aktuella data snabbt blir tillgängliga att använda i nya analyser och som underlag för såväl strategiska beslut som operativ planering.

Planering, koordinering och uppföljning av status

Hanteringen av data sker sedan i samma anda genom hela projektutvecklingsfasen, i resterande faser av etableringen och vidare in i förvaltning och drift. Data förädlas, paketeras och tillgängliggörs i kartbaserade vyer, appar och rapporter som konfigureras och anpassas baserat på behov, situation och roll. Beroende på om jobbet utförs stationärt på kontoret eller mobilt ute på fältet, och om arbetsuppgiften är att ajourhålla, bearbeta eller konsumera data.

GIS är navet i detta digitaliserade sömlösa flöde av data, och vässar alltså i praktiken förutsättningarna för planering, koordinering och uppföljning av status. Något som i sin tur bäddar för såväl operativ effektivitet som kostnadseffektiv IT.

Länktips: