I en tid som tid präglas av osäkerhet och kostnadsjakt är det än mer angeläget att som organisation dra nytta av data. För att fatta bättre beslut, agera rätt och effektivisera arbetsflöden. En datadriven organisation är kort sagt en organisation som använder data på ett medvetet sätt och bäddar därmed för både affärskontinuitet och konkurrensfördelar.

Nyckeln till att lyckas finns i kombinationen data, teknik och affärsnytta. Majoriteten av de data som är viktiga för en organisation kan faktiskt kopplas till en geografisk position eller plats. Det finns därför mycket att vinna på att använda geografisk IT för att stärka din organisations besluts- och handlingskraft under 2023. Kärnförmågor i ett GIS går nämligen helt naturligt hand i hand med avgörande förmågor i en datadriven organisation:

Samarbeta med data i centrum

Att vara en datadriven organisation handlar i mångt och mycket om att samarbeta kring och med utgångspunkt från data. GIS är en teknologi som knyter samman och tillgängliggör data och information från åtskilda datakällor i ett gemensamt tillförlitligt gränssnitt. I praktiken innebär det att en GIS-plattform har potentialen att vara en samarbetsplattform som effektiviserar och kvalitetssäkrar verksamhetskritiska arbetsflöden och processer. Data och information tillåts flöda sömlöst; och ajourhålls, förädlas och konsumeras i behovsanpassade appar och webbgränssnitt. Tillgängligt när och var som helst. Oberoende av organisatoriska gränser när det behövs.

Stärkt beslutsstöd för datadriven organisation

Datavisualisering och analys är några av de absoluta styrkorna i ett GIS och stärker organisationens beslutsstöd avsevärt. GIS-kartor har en unik förmåga att ta hand om, länka samman och visualisera dataströmmar oberoende av varifrån de data som behövs kommer. Utan geografisk analys saknas i sin tur en viktig komponent i verktygslådan för analys och affärsintelligens.  Det visuella är oerhört starkt, och interaktiva gränssnitt och vyer gör det möjligt att vrida och vända på data och olika scenarier.

Digital tvilling som gemensamt gränssnitt

Låt oss avslutningsvis snudda vid begreppet digital tvilling, som enkelt uttryckt är en ständigt aktuell och uppdaterad virtuell representation av verkligheten. I praktiken ger den tillgång till samlad datadriven information om till exempel en process, ett projekt, en supply chain, nätinfrastruktur eller ett fastighetsbestånd. Som datadriven organisation ligger det därför nära till hands att titta på hur en GIS-driven digital tvilling kan stärka besluts- och verksamhetsstödet, och på så sätt få ett verktyg för att förstå och leda sin verksamhet datadrivet.

Läs mer: