Regionfastigheter har ett gigantiskt uppdrag i förvaltningen av 1,6 miljoner kvadratmeter lokaler som används i Region Skånes olika verksamheter. De driver dessutom stora komplexa och strategiskt viktiga byggprojekt för exempelvis sjukhusområden. Det ställer sammantaget stora krav på de system som ska hantera och tillgängliggöra de informationsmängder som krävs för att ta sig an uppgiften optimalt.

Jakten på en digital tvilling landade 2019 i ett pilotprojekt där Regionfastigheter utvärderade hur GIS (geografiska informationssystem) kan användas i förvaltningen och utvecklingen av fastigheter inom vården. Projektet utmynnade i ”digital tvilling 1.0” där molnlösningen ArcGIS Online används för att tillgängliggöra data och information primärt om regionens sjukhusområden. Vi träffar Kristina Larm, som tog vid som verksamhetsansvarig för genomförandet efter den inledande piloten, för att få veta hur det har gått.

Samlade datatillgångar

För att kunna förstå varandra och samarbeta krävs att vi har ett gemensamt språk, konstaterar Kristina.

Just idén om ”ett gemensamt språk” har funnits med redan från början av projektet. I praktiken handlar det om ett identifierat behov av att samla informationstillgångar på ett ställe. Geografisk information och GIS blev alltså den samlande faktorn för den digitala tvilling som implementerades.

Nulägesanalyser första användningsområdet

Det första konkreta användningsområdet för den digitala tvillingen blev att skapa underlag för nulägesanalyser för lokaler och byggnader på regionens nio sjukhusområden. Mångsidiga pdf-rapporter överfördes i det arbetet till ett betydligt mer överskådligt, lättillgängligt och dessutom visuellt gränssnitt i ArcGIS Story Maps.

StoryMap Regionfastigheter

Data i centrum

Men först måste den data och information som krävs för att göra analyserna identifieras och samlas in. Projektet ställdes då inför frågor som: Vilka data behövs? Var finns dessa data? Vem har ansvar för informationen? Är den kvalitetssäkrad och aktuell? I vilken form finns den data vi behöver tillgänglig? Får vi ens använda den? Frågeställningar som visade sig vara svåra att reda ut.

– Det här var vi faktiskt inte riktigt beredda på, berättar Kristina.

En kunskaps- och förändringsresa

Hon beskriver vidare hur insikten om att införandet av en digital tvilling är en kompetens- och förändringsresa sjönk in. Organisationen måste förändra sitt synsätt på data, utveckla en gemensam nomenklatur, fastställa standarder och rutiner för datahanteringen. Allt med sikte på den struktur, ordning och reda som krävs för att datamängderna ska kunna generera värde i en digital tvilling. Dessutom är det helt avgörande att tid och resurser avsätts, samt att rätt kompetens säkerställs.

Vi upptäckte alla massor om vår organisation i den här processen, konstaterar Kristina.

Projektet levererar

Projektet har alltså levererat ett nav för digital tvilling och ett nytt gränssnitt och rapporter för nulägesanalys om värdefulla fastigheter. Det har dessutom identifierat behovet av att uppgradera och strukturera hanteringen av data.

– Även om vi fortfarande får kompromissa med innehållet finns rapporterna där. Nu jobbar vi vidare med processer och rutiner för att få ordning på våra data, sammanfattar Kristina Larm.

Vy från Story Map Region Skåne

Nästa steg med digital tvilling

Engagemanget i organisationen som helhet är fortsatt stort. Verktyget för nulägesanalyser har gjort att verksamheten fått upp ögonen för vilka möjligheter som finns med en GIS-driven digital tvilling. Nya önskemål om tillämpningar och användningsområden för den digitala tvillingen trillar in.

– Jag får önskemål om att använda digital tvilling för planering och koordinering av inflyttning i nya lokaler, för simuleringar av vårdflöden, utbildning för vårdpersonal som innan byggnaden är inflyttningsklar behöver ställa om sina arbetssätt. Det är kraftfullt och vi behöver hänga med kompetensmässigt så vi kan bistå i allt detta, berättar Kristina vidare.

Att placera data bakom de egna brandväggarna ger nya förutsättningar att möta de krav av datahantering och tillgänglighet som projektet satt fingret på. Inte minst behovet av att använda säkerhetsklassade data med allt det innebär. Därför tar Regionfastigheter nästa steg. De tar med sig allt de lärt sig det senaste året in i ”digitalt tvilling 2.0” och implementerar nu ArcGIS Enterprise som motor i sin tvilling. Något som dessutom öppnar upp för verksamheter inom fler delar av Region Skåne att dra nytta av digital tvilling.

Länktips: