I tider som dessa blir det extra tydligt att ensam inte är stark. Krisberedskap är en utmaning som har kommit upp på agendan i fler organisationer och på sätt som vi inte har sett på väldigt länge i vårt land. Händelser i vår omvärld har kort sagt tagit medvetenheten till en ny nivå. Faktum är att beredskap, risk- och krishantering, på många sätt förutsätter samverkan och samarbete – både inom och mellan organisationer. Tillgången till och möjligheten att dela tillförlitliga data och information effektivt och säkert är i sammanhanget helt central.

Samverkan innebär att systematisera samarbete för att lösa utmanande uppgifter den egna verksamheten eller enheten inte klarar på egen hand. Idag jobbar och samarbetar många organisationer förvisso digitalt men egentligen inte digitaliserat. Filer och dokument skickas fram och tillbaka. Ofta är hanteringen helt eller delvis analog, vilket gör att manuella arbetsmoment orsakar både onödigt tidsspill och kvalitetsbrister.

Fördelar med datadriven yta för samverkan

Genom att i stället hantera data i ett sömlöst digitaliserat flöde blir det möjligt att ha den kvalitetssäkrade gemensamma lägesbild som är nödvändig för välfungerande samverkan; inom såväl som mellan organisationer. I praktiken handlar det om att sätta upp en datadriven samarbetsyta, som ger alla berörda parter en gemensam källa till data och information. Ett sådant kartbaserat gränssnitt är en tillgång i beredskap för och hantering av kris, och ger fördelar som:

  • Möjlighet att genomlysa, göra bedömningar och planera i samverkan och utifrån olika scenarion
  • Förutsättningar att förutse och avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas var och när
  • Underlag för att avsätta och tilldela rätt resurser, oavsett verksamhet, vid rätt tidpunkt och på rätt plats
  • En gemensam vy för övervakning av status – aktuell i realtid när det behövs
  • Följa upp och utvärdera gemensamma beslut och åtgärder
  • Effektiviserad kvalitetssäkrad datahantering och ajourhållning via användarvänliga appar

Säkert, effektivt och robust

ArcGIS-organisationer har en GIS-plattform som uppfyller avgörande kriterier för sömlös digital samverkan även över organisatoriska gränser; naturligtvis utan att tumma på säkerheten. Involverade parter behåller, tack vare ArcGIS behörighets- och användarhantering, kollen på vem som gör vad med data och information. Eftersom plattformen är flexibel och skalbar i sin uppbyggnad är det också genomförbart att snabbt ställa om och möta nya behov när uppdragets förutsättningar förändras.

Förutsättningar för digitalt samarbete

För att åstadkomma den här typen av samarbete behöver alla involverade organisationer ha ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Möjligheten att sätta upp samverkan med ArcGIS collaboration-koncept, och därmed göra det möjligt att samarbeta och dela data även över organisations- och verksamhetsgränser, är standardfunktionalitet.

Glöm inte att tekniken bara är ett medel. För att skapa förutsättningar för väl fungerande samverkan och samarbete gäller det att veta vad du gör innan du börjar konfigurera lösningen. Att de involverade organisationerna har en gemensam bild av behoven och vad ni ska åstadkomma tillsammans är A och O. Liksom överenskomna gemensamma ramar både för samverkan och den tekniska implementationen.

Länktips: