Digitalisering och dagens snabba förändringstakt ställer i mångt och mycket nya krav på vad en IT-miljö ska leverera. Att säkerställa tillgången till tillförlitliga data och information är en utmaning. Liksom förväntningar på öppenhet och interaktion – både internt mellan medarbetare och externt med kunder och samarbetspartners. IT måste dessutom möta behovet att snabbt och kostnadseffektivt sätta upp nya tillämpningar och lösningar. Självklart med fokus på verksamhets- och affärsnytta.

Förutsättningar för sömlösa digitala dataflöden är därför en framgångsfaktor för den framtidssäkra IT-miljö din organisation behöver. För i en tid som förutsätter både effektivitet och flexibilitet vill vi minimera manuella arbetsmoment och handpåläggning, exempelvis i form av migrering av data mellan system.

Men det gäller också att eliminera felkällor och tidsspill genom att arbeta bort en delvis analog hantering där filer, dokument och mail skyfflas fram och tillbaka mellan medarbetare.

Det faktum att dagens IT-miljöer hanterar fler och fler system och datakällor är en annan aspekt som också aktualiserar behovet av att verkligen strömlinjeforma och digitalisera data- och informationsflöden. Ett komplett GIS har potentialen att vara det nav som länkar samman och tillgängliggör alla de data din verksamhet behöver. På ett enda gemensamt ställe och oavsett varifrån dataseten kommer.

Digitalisering med ditt ArcGIS

I ArcGIS har du ett tjänstebaserat GIS som vilar tryggt på vedertagen teknologi och etablerad praxis för hantering av data. Plattformen ger dig förutsättningar att knyta samman, förädla och tillgängliggöra data, kartor och appar i ett gemensamt gränssnitt. Låt därför teknik och verksamhetsnytta mötas och få fördelar som:

  • Ett gränssnitt för sömlös digital hantering av data i verksamhetskritiska arbetsflöden, vilket både bäddar för operativ effektivitet på och minimerar kvalitetsbrister
  • Möjlighet att, tack vare en bred appsvit och konfigurerbara användargränssnitt, snabbt och kostnadseffektivt skapa värde i form av både en one-stop-shop för data, och appar och verktyg att sätta i händerna på medarbetarna
  • En uppsättning förmågor och möjligheter till konfiguration som gör att upphandling av ny specialiserad teknik och nischade appar – för exempelvis IoT, AI, BI – ofta är överflödig

Bredda användningen i takt med mål och behov

Eftersom ArcGIS-plattformen är flexibel i sin uppbyggnad kan användningen av din organisations GIS breddas och utvecklas successivt i takt med att behoven växer och förändras. Funktionaliteten finns där när du behöver den. Något som skapar förutsättningar för en eftersträvansvärd följsamhet i samklang med verksamhets- och affärsnytta. På köpet stärks IT-miljön som helhet och du kan få större utväxling på, inte bara GIS, utan även andra system och deras leverans.

Länktips: