Låt mig gissa. Du har en massa IT, men att omvandla de tekniska möjligheterna till verklig verksamhets- och affärsnytta är en utmaning.  Faktum är att det är just i mötet mellan teknik och värde eller nytta som förutsättningarna att få utväxling på organisationens IT-investeringar sätts. En sanning som självklart är giltig även när det gäller geografisk IT och GIS. Ett strategiskt verksamhets- och affärsorienterat förhållningssätt till GIS-teknologin lägger med andra ord grunden, och en geospatial strategi pekar i sin tur ut riktningen.

En riktigt kraftfull strategi slår kort sagt fast hur din organisation ska dra nytta av GIS för att nå sina mål. Strategin utgår från strategiska mål, verksamhets- och affärsnytta och klargör med utgångspunkt från dessa parametrar vilka GIS-förmågor just din organisation ska prioritera att implementera. Kraften i att identifiera och matcha affärsmål och verksamhetsutmaningar med de möjligheter ett komplett GIS ger är påtaglig. Förhållningssättet driver digital transformation och vässar i slutänden både verksamhets- och beslutsstöd.

Teknik och verksamhetsnytta möts i strategin

När en traditionell GIS-strategi ofta stannar vid de tekniska förmågorna och funktionaliteten, tar den geospatiala strategin alltså vid och möter mål och reella behov på ett tydligt sätt. Det gör strategin så mycket mer kraftfull och komplett. Ett initiativ för geospatial strategi innebär att en sammansättning av nyckelpersoner och -funktioner tillsammans jobbar igenom och dokumenterar:

  • Vision – definiera organisationens ambitioner, slå fast och beskriv hur geografisk intelligens stärker verksamheten och dess övriga strategier
  • Värdeformuleringar – identifiera och beskriv verksamhets- och affärsnyttan, och tydliggör på så sätt vilka fördelar GIS-teknologin ger
  • Strategi – med förståelse för organisationens behov och en användbar målbild i ryggen är arbetsgruppen redo att fastställa strategiska val och förväntade resultat
  • Plan – tänk roadmap och definiera, strukturera och prioritera aktiviteter och milstolpar som driver genomförandet framåt

Ladda gärna ner vårt nya white paper som ger dig vägledning och metod för arbetet med geospatial strategi.

Kom igång med geospatial strategi

Organisationer har olika förutsättningar och behov. Därför är det helt naturligt att man tar sig an ett initiativ kring geospatial strategi på olika sätt. För vissa är ett samlat helhetsgrepp kring strategin den rätta vägen. Medan det passar andra bättre att utveckla den stegvis och dynamiskt. Inget alternativ är mer rätt än det andra. Huvudsaken är att ni kommer igång.

Länktips: