Mycket ska klaffa på ett anläggningsområde för tillverkande eller processindustri. Tillgängliga tillgångar, resurser, byggnader och lokalytor ska fungera i ett flöde som säkrar produktiviteten. Egen personal såväl som underentreprenörer ska samverka så effektivt som möjligt. I den här kontexten är det av naturliga skäl en utmaning att hantera både underhåll och utveckling av anläggningstillgångar så att det kan ske med så liten negativ påverkan på den dagliga verksamheten som möjligt. För minimala störningar i produktionen är ett måste. Liksom den löpande operativa effektivitet som krävs för att nå affärsmålen.

En väl fungerande produktionsanläggning, som utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, är med andra ord en i högsta grad strategisk angelägenhet som ställer krav på ett riktigt vasst beslutsstöd. Det betyder att beslutsfattare såväl som koordinerande personal, ur olika synvinklar och perspektiv, behöver en total överblick över området och dessutom förståelse för mönster och samband. För att i slutänden kunna fatta väl avvägda strategiska och taktiska beslut.

Undvik tidskrävande hantering av tabulära data

Idag lägger du och din organisation sannolikt en ansenlig mängd timmar på att hitta och sammanställa tabulära data. Mycket tid och möda går alltså åt för att få fram beslutsunderlag som alltför ofta ändå är svåra att förstå. För att lyckas behöver din organisation därför ett datadrivet besluts- och verksamhetsstöd som knyter samman och tillgängliggör komplexa datamängder på ett överblickbart och användarvänligt sätt.

Fatta beslut som ger konkurrensfördelar

På så sätt blir förutsättningarna att snabbt och effektivt fatta smarta faktabaserade beslut avsevärt bättre. Något som ger fördelar när det gäller:

  • Produktiviteten – koll på läget, både inom- och utomhus, gör det möjligt att optimera logistik och arbetsflöden på anläggningsområdet
  • Verksamhetskontinuiteten – förutse och minimera oplanerade produktionsstopp, och ta produktionen genom planerade repstopp så snabbt och effektivt som möjligt
  • Ytoptimeringen – säkerställ att anläggningens lokalytor används optimalt utifrån behov för produktion, lager och kontor.
  • Planering med precision – få tillgång till riktigt vassa underlag för underhållsstrategier, utvecklingsplaner, samt ny- och ombyggnation

Låt visuell vy knyta ihop data om din produktionsanläggning

Tillgångar, resurser och händelser på produktionsanläggningen kan knytas till en plats eller geografisk position. Därför finns det mycket att vinna på att dra nytta av geografisk IT för att ta både facility och space management till en ny nivå. GIS (geografiska informationssystem) är IT med en unik förmåga att hantera, visualisera och tillgängliggöra spridda data från olika system och tabeller i ett samlat visuellt gränssnitt.

Sprängkraften i att sätta de datadrivna interaktiva kartor som genereras i händerna på en organisation är enorm.

I praktiken handlar det om en kompetent datavisualisering som skapar den tydlighet och överblick du behöver för att maximera effektiviteten, säkra produktiviteten och ekonomin på anläggningsområdet.

Länktips: