Organisationer, ofta med Chief Digital Officers (CDO) i spetsen, söker ständigt innovativ teknik. Målet är att skapa synergier och konkurrensfördelar med stöd av relevanta data i verksamhetsprocesser och arbetsflöden. Gärna teknik som ger tillgång till hög och relevant datatillgänglighet och förutsättningar för att kunna leverera verksamhets- och beslutsstöd som skapar värde för affären. I en ny studie om varför vissa CDO levererar bättre resultat än andra visar på att de fokuserar på hur data, trots mindre dataresurser, skapar affärsvärde.

De CDO-er som har lyckats skapa synergier och konkurrensfördelar fokuserar både på teknik och affären för att säkerställa att data kopplas till avkastning på investeringen (ROI). De har även förmågan att knyta datastrategi till en större digital strategi. Rent krasst har de förmågan att koppla data till verksamhetsvärde, att datainvesteringen faktiskt skapar rätt värde och att data är ett centralt i affärsmodellen enligt rapporten. För att nå dit har de även ett ekosystem av partners dom arbetar med.

ROI-fördelar med geografisk IT

GIS är en sådan teknik som gör det möjligt för CDO:er att leverera relevant verksamhets- och beslutsstöd till sin organisation genom att utnyttja redan investerade data. Det finns åtminstone tre viktiga anledningar till att CDO:er bör investera i GIS för att skapa verksamhetsvärde.

1. Sömlös dataintegration och samarbete

Dataintegration och samarbete är avgörande för att skapa relevanta verksamhets- och beslutstöd. GIS fungerar som en central integrationsplattform som tillåter olika datakällor att slås samman och analyseras i ett geografiskt sammanhang. CDO:er kan utnyttja GIS för att bryta ned datasilos och underlätta samarbete mellan avdelningar. Enligt rapporten var det en av anledningarna till att vissa CDO levererade bättre resultat än andra. Möjligheten att integrera geografisk intelligens med driftsdata, kunddata och andra data främjar tvärfunktionellt samarbete och förbättrar beslutsfattandet i hela organisationen.

2.Bättre beredskap och riskhantering

Eftersom organisationer står inför en alltmer komplex och osäker affärsmiljö, inte minst nu, måste CDO:er fokusera på bättre beredskap och riskhanteringen. GIS-investeringar ger CDO:er verktyg för att bedöma risker och sårbarheter i ett geografiskt sammanhang. Genom att analysera geografisk data i visualiseringar kan CDO:er utveckla proaktiva strategier för att minska risker. GIS ger med andra ord CDO:er möjlighet att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

3. Dra nytta av geografiska data

GIS gör det möjligt för CDO:er att utnyttja potentialen med platsbaserad data och integrera den. Genom att investera i GIS kan CDO:er analysera geografiska data tillsammans med annan affärsdata och skapa insikter och samband som traditionella dataanalysmetoder bommar. Platsbaserade insikter ger nya dimensioner för att optimera verksamheten.

Geografisk IT är katalysator för att omvandla data till värde

Genom att anamma GIS som en del av den digitala verksamhetsstrategin kan CDO:er få en konkurrensfördel, fatta datadrivna beslut och främja samarbete i hela organisationen. GIS är en katalysator för datahanteringen och digitaliseringen. CDO:er som investerar i GIS kan möjliggöra sömlös dataintegration och bättre beredskap och riskhantering.

Länktips: