Fastighetsförvaltning syftar till att en fastighet och dess byggnader används optimalt, på ett både långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Oavsett om det gäller bostäder, industrifastigheter, kontor eller andra kommersiella fastigheter. Välinformerade beslut är kort sagt en förutsättning för framgång. Något som i sin tur ställer krav på att tillförlitliga data och information finns tillgängligt på ett sätt som gör det möjligt att förstå, fatta beslut och agera snabbt och rätt.

Digital tvilling är ett gränssnitt som ger en verksamhet som förvaltar ett fastighetsbestånd en samlad vy över relevanta datamängder. Det gemensamma gränssnittet bäddar kort och gott för en värdefull transparens och tydlighet i fastighetsförvaltningen. Saker hamnar inte mellan stolar, rätt åtgärd utförs på rätt plats vid rätt tidpunkt. Samarbete och kommunikation fungerar bättre, både över verksamhetsgränser och med externa parter som till exempel entreprenörer. Den operativa effektiviteten ökar. Användningen av ytor och lokaler optimeras, liksom drift och energiförbrukning.

Inga snåriga tabeller som beslutsstöd

Organisationer som hanterar ett fastighetsbestånd har följaktligen stor nytta av en digital tvilling som uppdateras och utvecklas i synk med sin fysiska motsvarighet. GIS (geografiska informationssystem) har kapaciteten att vara navet i den digitala tvilling din organisation behöver. GIS-teknologin drar nämligen nytta av det geografiska perspektivet, en plats eller position, för att knyta samman data från spridda lagringsytor, system och dessutom olika typer av digitala modeller.

I praktiken innebär det att saker och ting i fastighetsbeståndet sätts i sitt rätta sammanhang på datadrivna kartor, som ger en unik visuell överblick över tillgångar, resurser, miljö och omvärldsfaktorer.

Du kan med andra ord säga hej då till snåriga tabeller och Excel-filer som informationskälla och beslutsstöd.

Digital tvilling

Sömlöst informationsflöde vässar fastighetsförvaltning

En verkligt användbar digital tvilling för fastighetsförvaltning är dynamisk. Att lyckas handlar därför till stor del om att säkra hela flödet från dataförsörjning och ajourhållning via förädling, visualisering och analys till tillgänglighet, kommunikation och samarbete. En komplett GIS-plattform hanterar hela informationsflödet digitalt, sömlöst och med minimerad manuell handpåläggning.

Länktips: