Att hantera anläggningar, fastigheter och infrastruktur optimalt ställer krav på att alla inblandade parter har tillgång till relevanta data. Presenterade på sätt som passar involverade roller och medarbetarnas arbetsuppgifter naturligtvis. Ja, tillgången till användbara data är kort sagt en förutsättning för faktabaserade beslut, såväl som handlingskraft och effektivitet i alla led. Men det faktum att den data och information verksamheten behöver finns utspridd i olika system utan koppling till varandra sätter käppar i hjulen. I realiteten finns dessutom värdefull information ofta bara i filer som lagras på enskilda personers datorer.

Ingen vill egentligen ha det så. Helt enkelt eftersom det naturligtvis är både opraktiskt, ineffektivt och osäkert. Därför ligger det i allas intresse att demokratisera data. För tillgången till denna verksamhetskritiska resurs ska inte vara person- eller systemberoende. Det är med andra ord helt centralt att säkerställa att rätt personer hittar och kan dra nytta av rätt data. Givetvis utan att kompromissa med säkerheten. I slutänden handlar det om att se till att relevanta data och information verkligen kommer till användning för att vässa arbetsflöden, processer och beslutsfattande.

Samlad ingång till spridda data

En samlad ingång till datamängder som annars finns spridda i olika system, filer och tabeller är alltså ett framgångsrecept. Att sätta upp en obruten digital kedja av data – sömlöst från dataförsörjning till besluts- och verksamhetsstöd – ger de bästa förutsättningar för en effektiv, säker och kvalitetssäkrad hantering end-to-end.

Fördelar i förvaltning av tillgångar

I verksamheter som förvaltar fastigheter, anläggningar och infrastruktur ger tillgången till synkroniserade data som delas i ett centraliserat gränssnitt fördelar som:

  • Minimalt tidsspill när det kommer till att hitta och sammanställa aktuella data
  • Förenklad datadelning medarbetare emellan
  • Förbättrat internt samarbete, men även med underentreprenörer och andra externa parter
  • Faktabaserad optimering och styrning av arbetsflöden, och därmed ökad operativ effektivitet – rätt person gör rätt sak på rätt plats
  • Underlag för att med precision planera och koordinera underhåll, reparationer och andra aktiviteter eller projekt – proaktivt istället för reaktivt
  • Stöd för att fatta välgrundade strategiska beslut och kommunicera dem

Geografisk IT knyter ihop stuprörssystem

Tillgångar och resurser – saker och ting – på ett anläggningsområde, i ett fastighetsbestånd eller nätinfrastruktur relaterar helt naturligt till en geografisk position eller plats. Det gör geografisk IT till en resurs att räkna med när en organisation ska vässa sitt verksamhets- och beslutsstöd. Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) har nämligen kapacitet att sy ihop data från spridda stuprörssystem och tillgängliggöra dem i ett samlat gränssnitt. Behovs- och rollbaserade appar och kartor gör sedan informationen användbar på sätt som passar arbetsuppgiften.

Står du inför uppgiften att säkerställa att relevanta data är tillgängliga i din verksamhet? Kolla gärna in guiden som ger insikter, tips och råd.

Länktips: