Vi lever och verkar i en tid då det på många sätt kraftsamlas kring krisberedskap. Det spelar mindre roll om den befarade krisen i grunden beror på en osäker omvärld, klimatförändringar, extremväder eller andra omvälvande faktorer. Läget kan ändras snabbt och det gäller att vara förberedd. Förmågan att samverka och samarbeta är i sammanhanget central. Ja, tillgången till och möjligheten att dela tillförlitliga data och information effektivt och säkert – även organisationer emellan – är kort sagt avgörande. Både i beredskap för kris och när nödsituationen är ett faktum.

I praktiken handlar det nu om att stärka inblandade aktörer i förberedelser, planering och hantering av kris. Naturligtvis med stärkt motståndskraft i viktiga samhällsfunktioner som mål. Tre aspekter av kommunikation och beslutsstöd i beredskap bidrar starkt till att vässa nödvändiga förmågor:

1. Förutsättningar att dela data och information

Att säkerställa att viktig information kan distribueras och bearbetas säkert och effektivt är avgörande. Relevanta och uppdaterade data ska med andra ord finnas tillgängliga bara några knapptryckningar bort, oavsett var användaren befinner sig. Eftersom situationer och förutsättningar förändras behöver den tekniska lösningen vara flexibel och skalbar på sätt som gör det möjligt att snabbt sätta nya vyer, rapporter, appar och verktyg i händerna på berörda parter.

2. Samverkan även mellan organisationer

Ingen hanterar en kris på egen hand. Transparens och öppenhet är därför nyckelord. Något som i sin tur gör att det är helt centralt att sätta upp ett robust ramverk för samverkan involverade aktörer emellan. Det måste kort sagt vara möjligt att utbyta information om läget, resurser, behov och beslut snabbt och effektivt. Självklart utan att tumma på säkerheten.

3. Tillgång till en samlad aktörsgemensam lägesbild

Att dela en samlad lägesbild hjälper berörda aktörer att fatta välgrundade beslut, agera proaktivt och samordna insatser med precision. I beredskap såväl som under pågående kris. Att länka samman och tillgängliggöra relevanta data på ett och samma ställe ger kort sagt parterna en värdefull överblick över och förståelse för situationen. Roll- och situationsanpassade vyer och verktyg gör i sin tur informationen än mer tillgänglig. Internt och aktörer emellan, men även i relation till allmänheten.

Konsekvenser av att inte dela information

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att undvika konsekvenserna av att inte dela data och information. För steget från informationsbrist till sårbarhet och förtroendeförlust är inte stort. Och i slutänden leder avsaknaden av en samlad aktörsgemensam lägesbild snabbt till oorganiserad respons, liksom fel eller fördröjd åtgärd.

ArcGIS-organisationer har tillgång till en plattform redo att användas just för säkert digitalt samarbete över organisationsgränser i både beredskap och i faktisk kris.

Länktips: