I beredskap för och hantering av kris är tillgången till en samlad och aktörsgemensam lägesbild helt central. Att säkra förmågan att dela tillförlitliga data och information är med andra ord avgörande för att uppnå nödvändig proaktivitet, effektivitet och precision i planering och genomförande av insatser. Ur ett användarperspektiv måste det vara enkelt att hitta och ta till sig den information man behöver i sin roll – oavsett organisatorisk tillhörighet. Men i berörda organisationer finns alltför ofta en tvekan om att säkerheten är tillräcklig.

Tvivel kring om man verkligen kan lita på att bara rätt personer kan se informationen gör att man helt enkelt inte vågar dela data. Något som i praktiken innebär att viktig information fastnar i silos och inte kommer till användning. Det behöver inte vara så.

Aktörsgemensam data tryggt och säkert

En komplett GIS-plattform, som ArcGIS, har kapacitet att integrera och tillgängliggöra data från olika källor i ett samlat gränssnitt. Det ligger i sakens natur att en gedigen roll- och behörighetshantering är standardfunktionalitet i plattformen. Något som alltså ger kontroll över vem som kan se och hantera specifika data.

I de fall det finns behov att kontrollera datadelningen ännu mer kompletteras ArcGIS med security.manager. En mjukvara som gör det möjligt att filtrera data på minsta detaljnivå och på så sätt säkerställa rätt data till rätt person i alla lägen – oavsett aktör.

Portal för aktörsgemensam lägesbild i beredskap

Verksamhetsanpassad ingång till portalen

En av ArcGIS-plattformens kärnförmågor är att tillgängliggöra gemensamma data inom och mellan organisationer. I realtid om det behövs. Att kunna utbyta information snabbt och effektivt underlättar kort sagt samarbete och beslutsvägar mellan involverade aktörer. För att få ut så mycket som möjligt av den samarbetsyta GIS-portalen är gäller det att användargränssnittet baseras på användarens behov. Det finns därför mycket att vinna på att skapa en verksamhetsanpassad webbsida och ingång till portalen. I ArcGIS finns funktionalitet att göra just det.

Vyer visualiserar samlad lägesbild

Stora och spridda datamängder är svåra att överblicka. GIS-kartor är en typ av datavisualisering som har styrkan att omvandla de mest komplexa data till tydliga beslutsunderlag och en samlad aktörsgemensam lägesbild. Genom att dra nytta av ArcGIS ekosystem av konfigurerbara appar finns alla möjligheter att snabbt sätta kraftfulla kartbaserade verktyg i händerna på berörda parter. Naturligtvis med vyer och användargränssnitt anpassade efter roll och situation. Till nytta i beredskap för, såväl som planering och hantering av, pågående kris.

Länktips: