Utmaningar för dig som leder en kommun

Idag är kommunen en konkurrensutsatt verksamhet. I vissa kommuner är inflyttningen så stor att bostadsbristen är ett problem, medan andra kommuner brottas med en utflyttning som leder till vikande skatteintäkter. Att styra en kommun på ett framgångsrikt sätt handlar om att hitta en balans mellan expansion och kostnadskontroll. Den snabba förändringstakten i omvärlden påverkar också förutsättningarna att leda och utveckla kommunen. Digitaliseringen av samhället är till exempel en stark drivkraft som leder till nya beteenden och ändrade förväntningar och krav från kommunens medarbetare, invånare och företagare.

Nu är det dags att uppdatera kommunledningens tankesätt kring viktiga utmaningar.


Öka intäkterna genom att underlätta inflyttning

När tiden från idé till färdig byggnad blir för lång hotas utvecklingen av en kommun. Korta processer och snabba beslut är en nyckelfaktor som underlättar bostadsbyggandet när kommunen växer och utvecklas. En digital planeprocess där kartan spelar en central roll ger många fördelar. Digitaliseringen ger de bästa förutsättningar för att hantera data och informationsflöden på ett effektivt sätt. Förutom att det sparar tid och kortar svarstider får hela organisationen tillgång till mer data av bättre kvalitet, vilket bäddar för bättre analyser och beslutsunderlag och därmed bättre och snabbare beslut. Fördelarna med den digitala processen sträcker sig naturligtvis även utanför kommunhusets väggar. För medborgaren innebär den bättre tillgänglighet och insyn när man kan ta del av en förenklad plankarta på webben eller använda en e-tjänst när man söker bygglov.

Minska kostnaderna genom att ha koll på verksamheten

Den kommunala världen är komplex. Många olika verksamheter med specifika behov och arbetsprocesser, som kräver verksamhetssystem som ger stöd för respektive process på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt, samtidigt som de naturligtvis följer de standarder och myndighetskrav som gäller. Eftersom den kommunala verksamheten till stor del är beroende av platsbunden information om invånare, fastigheter, gator, teknisk försörjning o.s.v. ger ett inbyggt kartstöd i systemen ett tydligt mervärde. En plattform som möjliggör samverkan kring gemensamma data på ett maximalt sätt gör att kommunen kan effektivisera sin användning av resurser samtidigt som man får bättre verktyg för verksamhetsledning och kan fatta rätt beslut om underhåll och utveckling, beslut som borgar för att kommunens pengar används till rätt saker vid rätt tidpunkt.

Utveckla ett hållbart samhälle

En modern kommun ser bortom kommungränsen och bidrar till utvecklingen av ett samhälle som är hållbart – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Den dagliga verksamheten i och utvecklingen av kommunen påverkar förutsättningarna för långsiktig hållbarhet, både i det lilla och ur ett större perspektiv. Så den kommunledning som ligger i framkant har tillgång till verktyg för att med stöd av den geografiska dimensionen ta fram fakta, analysera och ta ställning till hur kommunen minskar sin klimatpåverkan, hushållar med mänskliga och materiella resurser på ett klokt sätt och skapar den bästa och tryggaste livsmiljön för både nuvarande och framtida medborgare.

Stödja den demokratiska processen

Att stödja den demokratiska processen med faktaunderlag blir en allt större och svårare uppgift. Komplexa samband och stora datamängder ska hanteras på ett sätt som ger politiker och tjänstemän tillgång till relevanta och aktuella beslutsunderlag. Kvalitet är ett nyckelord. Säkerställ därför att informationsförsörjningen fungerar riktigt bra och att det är enkelt att dela, återanvända och samarbeta kring viktig information, både internt över organisatoriska gränser och externt med medborgare och företagare i kommunen. Eftersom en stor del av den kommunala informationen innehåller en geografisk komponent är kartan och dess data en naturlig del av beslutsfattandet och avgörande för bra beslut.

Vi diskuterar gärna lösningar på kommunens utmaningar med dig

Kontakta oss →