Skip to main content

Beredd när krisen kommer

Stärkt beredskap med tillgång till aktörsgemensam information

Ladda ner guide
Medarbetare fattar beslut om asset management

Beredskap för kris är en utmaning som är aktuell på sätt som vi inte har sett på mycket länge – i samhället i stort såväl som i enskilda organisationer. I praktiken handlar det nu om att stärka involverade aktörer i förberedelser, planering och hantering av olika typer av kriser. Samverkan är i sammanhanget helt avgörande. Liksom tillgången till de beslutsunderlag som krävs för att agera rätt. Sammantaget gör detta att förutsättningarna att snabbt, effektivt och säkert utbyta relevanta data och information om läget, resurser, behov och beslut är en kritisk förmåga. Upptäck hur GIS (geografiska informationssystem) möjliggör en aktörsgemensam samarbetsyta och vilka fördelar det ger. Innan krisen kommer och under pågående nödsituation.

Gemensam samarbetsportal stärker beredskap

Tillgången till aktuell och tillförlitlig information är en förutsättning för att fatta välinformerade beslut och samordna insatser med precision. Det är därför viktigt att relevanta data kan distribueras och bearbetas effektivt och säkert. Inom såväl som mellan organisationer.

Previous
Next

Infografik

Ramverk för aktörsgemensam lägesbild

ArcGIS ger din organisation en knutpunkt för spridda data, och är dessutom en kraftfull portal för digitalt samarbete och beslutsstöd. Plattformens styrkor är därför till stor nytta när det kommer till beredskap för och hantering av kris. I praktiken tillför en komplett GIS-plattform alltså förutsättningar för överblick och proaktivitet såväl som verktyg för att koordinera och jobba operativt när krisen är ett faktum. 

En översikt
GIS-portal

Guide

Ett samlat fönster till spridda data

Den här guiden ger dig tips och råd som vägleder din organisation i att jobba aktivt med att göra data och information tillgängligt och användbart där och när det behövs. I den egna verksamheten, men också aktörer och intressenter emellan.

Skicka guiden till mig
eBok