Skip to main content

Eon

Eon säkrar elleveransen – och den biologiska mångfalden

Eon är en känd leverantör av el i Sverige men även ute i Europa. Elen levereras via kraftledningar som går igenom skiftande vegetation. För att bibehålla en säker elleverans behöver de ledningsgator som elen färdas igenom ständigt röjas. I kombination med ett löfte om att bidra till biologisk mångfald har Eon utvecklat verktyget Sams som effektiviserar röjningsarbetet, samtidigt som de kan hålla sitt gröna löfte.

Eon använder ArcGIS för att planera och följa upp röjning i kraftledningsgator

Produktägaren berättar: så utvecklades Sams

Mattias Andolfsson är produktägare för Sams på Eon och har varit med under hela utvecklingsarbetet. Han menar att en av styrkorna med underhållsverktyget är att det ger ett helt automatiserat flöde där olika appar, data och gränssnitt samlas till en enhet. I den här filmen berättar han mer. 

Se filmen

Röjning ska ske säkert och hållbart

Effektiv röjning viktig för säker elleverans

För att elleveransen ska ske säkert krävs ett ständigt underhåll av ledningsgatorna så att vegetationen inte växer sig för hög eller på annat sätt riskerar att skada kraftledningarna och i förlängningen eltillgången. Ledningsgatorna går ofta igenom svårtillgänglig terräng vilket gör röjningsarbetet med inventering, genomförande och uppföljning komplicerat. Dessutom är antalet personer som kan utföra jobbet ute i ledningsgatorna begränsat.

Kraftledning i terräng

Röjning ska ta hänsyn till biologisk mångfald

Samtidigt finns idag goda insikter om hur viktig den biologiska mångfalden är för ett fortsatt hållbart samhälle i stort. Eon:s vd beslutade 2020 att organisationen till 2030 ska kunna garantera att 70 000 hektar ledningsgator i hela Europa, inklusive Sverige, röjs med hänsyn till biologisk mångfald. För att lösa den ständiga utmaningen med själva röjningen kombinerat med hur den ska kunna ske på ett mer hållbart sätt började en projektgrupp inom Eon titta på en ny typ av lösning. 

Röjning av Eons ledningsgator ska ske med hänsyn till biologisk mångfald

Drar nytta av AI-teknik och satelliter

Resultatet blev ett särskilt underhållsverktyg kallat Sams; Skogligt analysverktyg med satellitdata, där man drar nytta av satellitdata, fjärranalys, AI och machine learning för att skaffa sig en översikt och detaljkontroll över vad som växer och lever i ledningsgatorna. Det inkluderar inte bara träd, vilka man numer kan inventera på individnivå, utan även växt- och djurlivet totalt sett vilket ju är en avgörande del av den biologiska mångfalden.

AI, satellitdata och annan modern teknik ger värdefulla insikter inför och efter röjningsarbetet

ArcGIS bygger upp lösningen Sams

Sams drar nytta av flera produkter i ArcGIS-plattformen: ArcGIS Workforce för att arbetsleda själva röjningsbehovet, ArcGIS Survey123 för att utvärdera röjningen på plats och även inventera flora och fauna för att ajourhålla status för artlivet i aktuell ledningsgata, samt ArcGIS Enterprise Sites för att samla och tillgängliggöra helheten för berörda parter. Sams började som en svensk lösning för svenska förhållanden men ska införas på Eon i hela Europa. 

Flera olika, samverkande produkter i ArcGIS bygger upp verktyget Sams
Mattias Andolfsson, produktägare för Sams på Eon

Asset management

Få koll på tillgångar och resurser

Maximera tillgångarnas prestanda, minimera risker, optimera befintliga resurser och ha kontroll över kostnader med stöd av ArcGIS.

Ladda ner eBok
E-bok om asset management med stöd av ArcGIS