SGI och MSB

Rapport om klimatrisk blir lättillgänglig med stöd av kartor

Att göra innehållet i en tung rapport lättillgängligt och greppbart är en utmaning. Det tog Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fasta på redan i planeringsstadiet av det gemensamma regeringsuppdraget att identifiera riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige. Idéarbetet utmynnade i att den färdiga rapporten kompletterades med en webbaserad kartvisningstjänst som gör data, information och analysresultat lättare att överblicka och ta till sig.

Läs intervju
Översvämning

Valet av presentationsverktyg

Riskkartorna i tjänsten är resultatet av geografiska analyser gjorda i ArcGIS. Analyser som omfattar omkring 40 olika typer verksamheter och stora mängder data om exempelvis jordarter och markens egenskaper, stigande havsnivå och förväntade översvämningar. Uppgiften att förpacka dessa omfattande datamängder och komplexa analyser så lättillgängligt som möjligt löstes genom att skapa en webbaserad kartvisningstjänst. Valet föll på att använda presentationsverktyget ArcGIS StoryMaps, som har förmågan att länka in de dynamiska kartor som visualiserar analysresultaten. Tillgänglighet och interaktivitet var sedan centrala ledord i utvecklingen av tjänsten.

Om ArcGIS StoryMaps
Datorer på konferensbord

Samlad och interaktiv presentation med karta

Den färdiga rapporten identifierar både tio nationella riskområden och risker per kommun. Kartvisningstjänsten ger en samlad presentation och levande redovisning av analysresultatet, som delas framför allt med politiker och tjänstemän i stat, myndigheter och kommun på ett effektivt sätt. Uppdragsledaren konstatera dessutom att SGI och MSB inom ramen för det gemensamma uppdraget har utvecklat och sjösatt en hållbar metodik från analys ända till presentation, där ArcGIS spelar en roll som nav för samverkan kring data. Något som kommer att vara användbart även i andra uppdrag.

Öppna kartvisningstjänsten
Riskområden riskrelaterat visualiserat på karta
Tre kronor

Guide

Vägen till en långsiktigt hållbar verksamhet

Bättre besluts- och verksamhetsstöd med geografisk IT och datadrivna kartor.

Skicka guiden till mig